Wykaz zarządzeń prezydenta

1 - 500   |    501 - 1000   |    1001 - 1500   |    1501 - 2000

Lp. Znak sprawy Data podjęcia Tytuł Realizacja  Zmiany lub uchylenia
1/2006 OR.OR.-0151/1/06 2006.12.05 w sprawie:odwołania Zastępcy osoby pełniącej funkcję Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
2/2006 OR.OR.-0151/2/06 2006.12.05 w sprawie: odwołania Zastępcy osoby pełniącej funkcję Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
3/2006 OR.OR.-0151/3/06 2006.12.05 w sprawie: powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia zmienione zarządzeniem nr 130/2007 z dn. 21.02.2007 r.
4/2006 OR.OR.-0151/4/06 2006.12.05 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Archiwum Miasta - remont dachu" Wydział Inwestycji Miejskich   
5/2006 OR.OR.-0151/5/06 2006.12.05 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa (poszerzenie) ulicy Konopnickiej w rejonie "Inter-Komisu" - działanie rozszerzające" Wydział Inwestycji Miejskich   
6/2006 OR.OR.-0151/6/06 2006.12.05 w sprawie: określenia upoważnień, które z dniem 5 grudnia 2006 roku, tracą moc obowiązującą Wydział Organizacyjny   
7/2006 OR.OR.-0151/7/06 2006.12.07 w sprawie: planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiącymi tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego Pełnomocnik ds.Ochrony informacji niejawnych  
8/2006 OR.OR.-0151/8/06 2006.12.07 w sprawie: szczegółowych wymagań i zasad postępowania z informacjami niejawnymi stanowiącymi tajemnicę służbową oznaczonymi klauzulą "zastrzeżone"w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Pełnomocnik ds.Ochrony informacji niejawnych  
9/2006 OR.OR.-0151/9/06 2006.12.07 w sprawie: regulaminu udostępniania informacji publicznej na terenie Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Pełnomocnik ds.Ochrony informacji niejawnych  
10/2006 OR.OR.-0151/10/06 2006.12.08 w sprawie: zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Sekretarz Miasta  
11/2006 OR.OR.-0151/11/06 2006.12.08 w sprawie: określenia kompetencji Prezydenta Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta oraz Sekretarza Miasta Sekretarz Miasta uchylone zarządzeniem nr 137/2007 z dn. 27.02.2007 r.
12/2006 OR.OR.-0151/12/06 2006.12.11 w sprawie: zasad organizacji posiedzeń Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Organizacyjny   
13/2006 OR.OR.-0151/13/06 2006.12.11 w sprawie: zatwierdzenia protokołu Nr 2/2006 z dnia 12 października 2006 r. z przeprowadzonej w dniu 27 września 2006 r. kasacji środków trwałych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Dyrektor Szpitala Miejskiego   
14/2006 OR.OR.-0151/14/06 2006.12.11 w sprawie: zatwierdzenia skorygowanego planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2006 Dyrektor Szpitala Miejskiego   
15/2006 OR.OR.-0151/15/06 2006.12.11 w sprawie: wyrażenia woli nabycia na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej Wydział Gospodarki Mieniem   
16/2006 OR.OR.-0151/16/06 2006.12.11 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki o powierzchni 489 m2, nr geodezyjny 3834/293, zabudowanej obiektem użytkowym w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kapicy Wydział Gospodarki Mieniem   
17/2006 OR.OR.-0151/17/06 2006.12.11 w sprawie: przyjęcia skorygowanego planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2006 Dyrektor Szpitala Miejskiego   
18/2006 OR.OR.-0151/18/06 2006.12.11 w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
19/2006 OR.OR.-0151/19/06 2006.12.11 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1406/2005 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30.11.2005 r. dotyczącego zmiany nieruchomości pomiędzy gminą miasta Siemianowice Śląskie a Felicją Wieczorek. Wydział Gospodarki Mieniem   
20/2006 OR.OR.-0151/20/06 2006.12.11 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2006 rok Skarbnik Miasta  
21/2006 OR.OR.-0151/21/06 2006.12.12 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 1 Wydział Gospodarki Lokalowej  
22/2006 OR.OR.-0151/22/06 2006.12.12 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 2 Wydział Gospodarki Lokalowej  
23/2006 OR.OR.-0151/23/06 2006.12.12 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 3 Wydział Gospodarki Lokalowej  
24/2006 OR.OR.-0151/24/06 2006.12.12 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 4 Wydział Gospodarki Lokalowej  
25/2006 OR.OR.-0151/25/06 2006.12.18 w sprawie : przeznaczenia działki 787/3 o pow. 51 m 2 położonej przy ul. Kruczej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Wydział Gospodarki Mieniem   
26/2006 OR.OR.-0151/26/06 2006.12.18 w sprawie : przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 569/3 i 788/3  o łącznej powierzchni 882 m2 , położonej przy ul. Czyżyków do sprzedaży w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego  Wydział Gospodarki Mieniem  częściowo zmienione zarządzeniem nr 69/2007 z 12.01.2007 r. 
27/2006 OR.OR.-0151/27/06 2006.12.18 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Wiejskiej  Wydział Gospodarki Mieniem   
28/2006 OR.OR.-0151/28/06 2006.12.18 w sprawie : rozłożenia na raty zaległości czynszowych za garaż przy ul. Rutkowskiego w Siemianowicach Śląskich wynajmowany przez p. Wiesława Kuzyszyn  Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
29/2006 OR.OR.-0151/29/06 2006.12.18 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Kilińskiego Wydział Gospodarki Mieniem  
30/2006 OR.OR.-0151/30/06 2006.12.18 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Plebiscytowej  Wydział Gospodarki Mieniem   
31/2006 OR.OR.-0151/31/06 2006.12.18 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia procedury Konkursu Ofert na świadczenia medyczne  Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
32/2006 OR.OR.-0151/32/06 2006.12.18 w sprawie : dokonania zmian w planie dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2006 w części dot.wydatków-Regulaminu Zakładowego Funudszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich przyjętego zarządzeniem Nr 1770/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 1 czerwca 2006 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Komisja Socjalna  
33/2006 OR.OR.-0151/33/06 2006.12.21 w sprawie : wprowadzenia Rozszerzonego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Sekretarz Miasta częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 192/2007 z dn. 10.04.2007 r.; nr 372/2007 z dn. 08.08.2007 r.; 627/2008 z 28.01.2008; 581/2007 z 14.12.2007; 1025/2008 z 22.12.2008
34/2006 OR.OR.-0151/34/06 2006.12.22 w sprawie : zmian w układzie wykonaczym budżetu miasta na rok 2006 Skarbnik Miasta  
35/2006 OR.OR.-0151/35/06 2006.12.22 w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2007 roku  Skarbnik Miasta częściowo zmienione zarządzeniem nr 133/2007 z dn. 26.02.2007 r.; nr 177/2007 z dn. 29.03.2007 r. 
36/2006 OR.OR.-0151/36/06 2006.12.28 w sprawie : zmiany nazwy i składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siemianowicach Śląskich Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
37/2006 OR.OR.-0151/37/06 2006.12.28 w sprawie : przyjęcia skorygowanego planu finansowego na 2006 rok Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
38/2006 OR.OR.-0151/38/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Kapicy-Kopalnianej zabudowanego garażem nr 210 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
39/2006 OR.OR.-0151/39/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Kapicy-Kopalnianej zabudowanego garażem nr 101 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
40/2006 OR.OR.-0151/40/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Rutkowskiego zabudowanego garażem nr 75 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
41/2006 OR.OR.-0151/41/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Kapicy-Kopalnianej zabudowanego garażem nr 378 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
42/2006 OR.OR.-0151/42/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Kilińskiego zabudowanego garażem nr 18 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
43/2006 OR.OR.-0151/43/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Kilińskiego zabudowanego garażem nr 3 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
44/2006 OR.OR.-0151/44/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Jagielońskiej zabudowanego garażem nr 25 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
45/2006 OR.OR.-0151/45/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Kapicy-Kopalnianej zabudowanego garażem nr 379 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
46/2006 OR.OR.-0151/46/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Klonowej zabudowanego garażem nr 21 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
47/2006 OR.OR.-0151/47/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Wyzwolenia zabudowanego garażem nr 30 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
48/2006 OR.OR.-0151/48/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia działek nr 2489/59 i nr 2493/76 położonych w rejonie ulicy Żeromskiego do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym Wydział Gospodarki Mieniem   
49/2006 OR.OR.-0151/49/06 2006.12.28 w sprawie : przekazania na potrzeby Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów pomieszczeń po byłym Pogotowiu Ratunkowymo łącznej pow. 218 m2 mieszczących się w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 Wydział Gospodarki Lokalowej  
50/2006 OR.OR.-0151/50/06 2006.12.28 w sprawie : umorzenia Szpitalowi Miejskiemu ul. 1 Maja 9 Siemianowice Śląskie odsetek od zaległości czynszowych Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
51/2006 OR.OR.-0151/51/06 2006.12.28 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2006 rok  Skarbnik Miasta  
52/2006 OR.OR.-0151/52/06 2006.12.28 w sprawie : zwiększenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budzetu miasta na IV kwartał 2006 roku  Skarbnik Miasta  
53/2006 OR.OR.-0151/53/06 2006.12.28 w sprawie : przyjęcia skorygowanego planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2006 Dyrektor Szpitala Miejskiego   
54/2006 OR.OR.-0151/54/06 2006.12.28 w sprawie : zatwierdzenia skorygowanego planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2006 Dyrektor Szpitala Miejskiego   
55/2006 OR.OR.-0151/55/06 2006.12.29 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2006 rok Skarbnik Miasta  
56/2006 OR.OR.-0151/56/06 2006.12.29 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 1662/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie  Skarbnik Miasta uchylone zarządzeniem nr 425/2007 z 26.09.2007
57/2007 OR.OR.-0151/57/07 2007.01.04 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
58/2007 OR.OR.-0151/58/07 2007.01.08 w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki na rok 2007 Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  uchylone zarządzeniem nr 602/2008 z 07.01.2008
59/2007 OR.OR.-0151/59/07 2007.01.08 w sprawie: powołania Rady Sportu Siemianowic Śląskich oraz określenia zasad powoływania członków Rady Sportu Siemianowic Śląskich i ustalenia regulaminu jej działania Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  częściowo zmienione zarządzeniem nr 70/2007 z dn. 15.01.2007 r., częściowo zmienione zarządzeniem nr 1221/2009 z dn. 25.05.2009 r.
60/2007 OR.OR.-0151/60/07 2007.01.08 w sprawie: przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na rok 2007 Referat Kultury  uchylone zarządzeniem nr 603/2008 z 07.01.2008
61/2007 OR.OR.-0151/61/07 2007.01.08 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac z zakresu szacowania i wyceny zasobów gruntowych gminy oraz Skarbu Państwa w roku 2007 Wydział Gospodarki Mieniem   
62/2007 OR.OR.-0151/62/07 2007.01.08 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac z zakresu obsługi geodezyjnej zasobów gruntowych gminy oraz Skarbu Państwa w roku 2007 Wydział Gospodarki Mieniem   
63/2007 OR.OR.-0151/63/07 2007.01.08 w sprawie: zamiany nieruchomości pomiędzy gminą miasto Siemianowice Śląskie a Janem i Marią Synowiec Wydział Gospodarki Mieniem   
64/2007 OR.OR.-0151/64/07 2007.01.08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 31.01.2007 r. ustnej licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych  Wydział Gospodarki Lokalowej  
65/2007 OR.OR.-0151/65/07 2007.01.08 w sprawie: zmiany składu Zespołu do spraw związanych ze "Strategią Informatyzacji Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich" Referat Administracji Bezpieczeństwa Informacji  
66/2007 OR.OR.-0151/66/07 2007.01.08 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 1988/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 października 2006 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   
67/2007 OR.OR.-0151/67/07 2007.01.08 w sprawie:powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert podmiotów występujących o dotacje z budżetu miasta na 2007 rok na wspieranie zadań publicznych w obszarze polityki społecznej Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
68/2007 OR.OR.-0151/68/07 2007.01.11 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na "fizyczną ochronę mienia zlokalizowanego na terenie Siemianowic Śląskich" Wydział Gospodarki Mieniem   
69/2007 OR.OR.-0151/69/07 2007.01.12 w sprawie: zmiany zarzrządzenia nr 26/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 569/3 i 788/3 o łącznej powierzchni 882 m2 położonej przy ul. Czyżyków do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem   
70/2007 OR.OR.-0151/70/07 2007.01.15 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 59/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie : powołania Rady Sportu Siemianowic Śląskich oraz określenia zasad powoływania członków Rady Sportu Siemianowic Śląskich i ustalenia regulaminu jej działania  Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki   
71/2007 OR.OR.-0151/71/07 2007.01.16 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli biurowych i gabinetowych dla Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Organizacyjny   
72/2007 OR.OR.-0151/72/07 2007.01.16 w sprawie : powołania członków Rady Sportu Siemianowic Śląskich Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki   
73/2007 OR.OR.-0151/73/07 2007.01.16 w sprawie : prowadzenia "Elektronicznego Centralnego Rejestru Umów" Sekretarz Miasta uchylone zarządzeniem nr 148/2007 z dn. 05.03.2007 r.
74/2007 OR.OR.-0151/74/07 2007.01.16 w sprawie : sprzedaży,  w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej przy ul. Parkowej 15 oznaczonej jako działka 3005/203 o pow. 47 m2 Wydział Gospodarki Mieniem   
75/2007 OR.OR.-0151/75/07 2007.01.16 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży  gruntu położonego przy ulicy Węglowej, będącego własnością Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonego numerami geodezyjnymi 3861/182, 3862/182, 3863/182, 3864/282, 3865/282, 3867/282, 3868/282, 3869/282, 3870/282, o łącznej powierzchni 8687 m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 3866/182 o pow. 1116 m2 na współwłasność osobom, które nabędą prawo własności działek sprzedawanych w drodze przetargu. Wydział Gospodarki Mieniem  częściowo zmienione Zarządzeniem nr 405/2007 z dn. 03.09.2007 r.
76/2007 OR.OR.-0151/76/07 2007.01.16 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży gruntu będącego własnością Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonego numerami geodezyjnymi 3873/181 o pow. 1422 m 2 i 3874 o pow. 1991 m 2 położonego przy ulicy Węglowej  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wydział Gospodarki Mieniem   
77/2007 OR.OR.-0151/77/07 2007.01.16 w sprawie: przeznaczenia działek nr 3807/183 i 3858/182 o łącznej pow. 468 m2, zlokalizowanych w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Węglowej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Wydział Gospodarki Mieniem   
78/2007 OR.OR.-0151/78/07 2007.01.16 w sprawie : przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 3808/184 o pow. 1490 m2, położonej przy ulicy Watoły 19 b. Wydział Gospodarki Mieniem  uchylone zarządzeniem nr 803/2008 z 09.06.2008
79/2007 OR.OR.-0151/79/07 2007.01.16 w sprawie : przywrócenia prawa pierwszeństwa nabycia lokalu na własność. Wydział Gospodarki Mieniem   
80/2007 OR.OR.-0151/80/07 2007.01.16 w sprawie: wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie. Referat Administracji Bezpieczeństwa Informacji częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 226/2007 z dn. 30.04.2007
81/2007 OR.OR.-0151/81/07 2007.01.18 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
82/2007 OR.OR.-0151/82/07 2007.01.18 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 1002/2005 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia limitów na rozmowy wykonywane z numerów telefonów komórkowych będących w posiadaniu Urzędu Miasta Wydział Organizacyjny   
83/2007 OR.OR.-0151/83/07 2007.01.22 w sprawie: przyznania Panu Jerzemu Utikal ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Sobieskiego 7 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
84/2007 OR.OR.-0151/84/07 2007.01.22 w sprawie: przyznania Pani Aleksandrze Kała ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Sobieskiego 40 w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Lokalowej  
85/2007 OR.OR.-0151/85/07 2007.01.22 w sprawie: przyznania Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Pszczelniczej 10 w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Lokalowej uchylone zarządzeniem nr 266/2007 z dn. 28.05.2007 r.
86/2007 OR.OR.-0151/86/07 2007.01.22 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Szpitala Miejskiego - Adaptacja pomieszczeń po byłym Oddziale Nefrologii na Oddział Rehabilitacji". Wydział Inwestycji Miejskich   
87/2007 OR.OR.-0151/87/07 2007.01.22 w sprawie: powołania Komisji oceniającej do rozpatrywania ofert w zakresie wspierania zadań publicznych w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2007  Referat Kultury   
88/2007 OR.OR.-0151/88/07 2007.01.22 w sprawie: powołania Komisji opiniującej oferty w zakresie wspierania zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki na rok 2007  Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki   
89/2007 OR.OR.-0151/89/07 2007.01.22 w sprawie: określenia normy zużycia paliwa podczas eksploatacji samochodu służbowego Toyota Avensis o nr rej SI 00001 Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich  Wydział Organizacyjny   
90/2007 OR.OR.-0151/90/07 2007.01.22 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Komuny Paryskiej 23a Wydział Gospodarki Mieniem   
91/2007 OR.OR.-0151/91/07 2007.01.22 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej przy Al. Sportowców 36 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem   
92/2007 OR.OR.-0151/92/07 2007.01.22 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Ks. Brandysa w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem   
93/2007 OR.OR.-0151/93/07 2007.01.22 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Michałkowickiej 33 zabudowanego dwuboksowym garażem nr 14 i 15 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
94/2007 OR.OR.-0151/94/07 2007.01.22 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Bytomskiej 40 zabudowanego garażem nr 107 na rzecz jego najemcy.  Wydział Gospodarki Mieniem   
95/2007 OR.OR.-0151/95/07 2007.01.22 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk i dystrybucję wkładki gazetowej w gazecie lokalowej Referat Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta  
96/2007 OR.OR.-0151/96/07 2007.01.29 w sprawie : rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, usytuowanej w obiekcie przychodni zdrowia przy ul. Jana Pawła II nr 1 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem   
97/2007 OR.OR.-0151/97/07 2007.01.29 w sprawie : ustalenia limitu stawek na bieżące funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Siemianowicach Śląskich Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   
98/2007 OR.OR.-0151/98/07 2007.01.29 w sprawie : przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich organizowania prac społecznie użytecznych na terenie miasta Siemianowice Śląskie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   
99/2007 OR.OR.-0151/99/07 2007.01.29 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na zagospodarowanie lokalu użytkowego Kawiarni " BOHEMA" w Siemianowicach Śląskich przy AL.Sportowców 3 Miejski Ośrodek Kultury   
100/2007 OR.OR.-0151/100/07 2007.01.29 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - (inspektor) Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Budownictwa Socjalnego w Urzędzie Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 152/2007 z 07.03.2007 r. 
101/2007 OR.OR.-0151/101/07 2007.01.30 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych w Siemianowicach Śląskich" Wydział Gospodarki Komunalnej  
102/2007 OR.OR.-0151/102/07 2007.01.30 w sprawie: zmiany przewodniczącego Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert podmiotów występujących o dotacje z budżetu miasta na 2007 rok na wspieranie zadań publicznych w obszarze polityki społecznej  Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
103/2007 OR.OR.-0151/103/07 2007.02.05 w sprawie: powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków w zakresie dofinansowania do modernizacji ogrzewania. Wydział Ochrony Środowiska uchylone zarządzeniem nr 741/2008 z 21.04.2008
104/2007 OR.OR.-0151/104/07 2007.02.05 w sprawie: powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków w zakresie dofinansowania do warsztatów ekologicznych.  Wydział Ochrony Środowiska  
105/2007 OR.OR.-0151/105/07 2007.02.05 w sprawie: powołania komisji do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego dotyczącego usługi w zakresie "naprawa, remont i konserwacja urządzeń zabawowych oraz utrzymanie placów zabaw będących we władaniu gminy Siemianowice Śląskie od 01.04.2007 r. do 31.10.2007 r." Wydział Ochrony Środowiska uchylone zarządzeniem nr 687/2008 z 10.03.2008
106/2007 OR.OR.-0151/106/07 2007.02.05 w sprawie: powołania komisji do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego dotyczącego usługi w zakresie "wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach będących we władaniu gminy Siemianowice Śląskie". Wydział Ochrony Środowiska  
107/2007 OR.OR.-0151/107/07 2007.02.05 w sprawie: powołania komisji do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego dotyczącego usługi w zakresie "prace pielęgnacyjne wraz z akcją zima na terenach zieleni w 5 rejonach miasta Siemianowice Śląskie w okresie od 01.04.2007 do 31.03.2009 r." Wydział Ochrony Środowiska  
108/2007 OR.OR.-0151/108/07 2007.02.05 w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Wydział Gospodarki Lokalowej  
109/2007 OR.OR.-0151/109/07 2007.02.05 w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28.02.2007 r. przetargu w formie licytacji za opłatą czynszu wolnego na lokale mieszkalne. Wydział Gospodarki Lokalowej  
110/2007 OR.OR.-0151/110/07 2007.02.05 w sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 3 do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich.  Referat Zamówień Publicznych   
111/2007 OR.OR.-0151/111/07 2007.02.05 w sprawie: wyboru organizacji otrzymujących dotacje na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na rok 2007. Referat Kultury   
112/2007 OR.OR.-0151/112/07 2007.02.05 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację koncertu zespołu Perfect w dniu 17 czerwca 2007 r. w ramach XXV Dni Siemianowic Śląskich. Referat Kultury   
113/2007 OR.OR.-0151/113/07 2007.02.05 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 482/27 o powierzchni 566 m2 przy ul. Orzeszkowej w drodze bezprzetargowej. Wydział Gospodarki Mieniem   
114/2007 >OR.OR.-0151/114/07 2007.02.05 w sprawie: obniżenia w trzecim przetargu, ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Pokoju, oznaczonej jako działka 2997/124 o pow. 989 m2 oraz sprostowania oznaczenia nieruchomości. Wydział Gospodarki Mieniem   
115/2007 OR.OR.-0151/115/07 2007.02.05 w sprawie: powołania komisji do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego pn. "Rewitalizacja stawu w Parku Górnik w Siemianowicach Śląskich" Wydział Ochrony Środowiska  
116/2007 OR.OR.-0151/116/07 2007.02.12 w sprawie : ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w palcówce opiekuńczo - wychowawczej - Rodzinny Domu Dziecka Nr 1 w Siemianowicach Śląskich Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
117/2007 OR.OR.-0151/117/07 2007.02.12 w sprawie : ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domach Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w 2007 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uchylone zarządzeniem nr 670/2008 z 25.02.2008
118/2007 OR.OR.-0151/118/07 2007.02.12 w sprawie : zmiany składy osobowego Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   
119/2007 OR.OR.-0151/119/07 2007.02.12 w sprawie : wyboru organizacji otrzymującej dotacje na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki   
120/2007 OR.OR.-0151/120/07 2007.02.12 w sprawie : pierwokupu w stosunku nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Mysłowickiej Wydział Gospodarki Mieniem   
121/2007 OR.OR.-0151/121/07 2007.02.12 w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż  lokalu użytkowego zlokalizowanego w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Budryka 4 wraz z udziałem we współużytkowaniu wieczystym gruntu Wydział Gospodarki Mieniem   
122/2007 OR.OR.-0151/122/07 2007.02.12 w sprawie : ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę terenu będącego własnością Skarbu Państwa Wydział Gospodarki Mieniem   
123/2007 OR.OR-0151/123/07 2007.02.12 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. : "Budowa ulicy Sosnowej i modernizacja ulicy Łąkowej" Wydział Inwestycji Miejskich   
124/2007 OR.OR-0151/124/07 2007.02.13 w sprawie : uchylenia Zarządzenia Nr 1561/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 8 lutegego 2006 r., w sprawie : ustalenia procedury naboru na wolne stanowisko pomocnicze oraz stanowiska pracowników obsługi w Urzędzie Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
125/2007 OR.OR-0151/125/07 2007.02.14 w sprawie : powołania członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Siemianowicach Śląskich Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
126/2007 OR.OR-0151/126/07 2007.02.20 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. : "Termomodernizacja obiektu szkolnego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Chopina 4a" Wydział Inwestycji Miejskich   
127/2007 OR.OR-0151/127/07 2007.02.20 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy w Siemianowicach Śląskich wynajmowany przez Panią Elżbietę Nieć- Chromińską Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
128/2007 OR.OR-0151/128/07 2007.02.20 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku profilaktyczno - terapeutycznego dla dzieci ze środowisk zagrożonych chorobą alkoholową Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
129/2007 OR.OR-0151/129/07 2007.02.20 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Bańgowskiej  Wydział Gospodarki Mieniem   
130/2007 OR.OR-0151/130/07 2007.02.21 w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 3/2006 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
131/2007 OR.OR-0151/131/07 2007.02.21 w sprawie :powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
132/2007 OR.OR-0151/132/07 2007.02.26 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowo-budowlanych w 22 mieszkaniach z tzw. "nowych przydziałów" na terenie Siemianowic Śląskich Referat Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych  
133/2007 OR.OR-0151/133/07 2007.02.26 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 35/2006 z dn. 22 grudnia 2006 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2007 roku Skarbnik Miasta  
134/2007 OR.OR-0151/134/07 2007.02.27 w sprawie: układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
135/2007 OR.OR-0151/135/07 2007.02.27 w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych zadań realizowanych w ramach dotacji celowych na 2007 rok Skarbnik Miasta  
136/2007 OR.OR-0151/136/07 2007.02.27 w sprawie: wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
137/2007 OR.OR-0151/137/07 2007.02.27 w sprawie: określenia kompetencji Prezydenta Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta oraz Sekretarza Miasta Sekretarz Miasta uchylone zarządzeniem nr 719/2008 z 01.04.2008
138/2007 OR.OR-0151/138/07 2007.03.01 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
139/2007 OR.OR-0151/139/07 2007.03.01 w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przenisień między paragrafami w planie wydatków rachunku dochodów własnych w 2007 roku Skarbnik Miasta  
140/2007 OR.OR-0151/140/07 2007.03.01 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta w Urzędzie Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
141/2007 OR.OR-0151/141/07 2007.03.05 w sprawie:zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich na rok 2007 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego   
142/2007 OR.OR-0151/142/07 2007.03.05 w sprawie: przyjęcia harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek na terenie miasta Siemianowice Śląskie na II, III i IV kwartał 2007 roku. Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
143/2007 OR.OR-0151/143/07 2007.03.05 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze polityki społecznej na terenie miasta Siemianowice Śląskie w roku 2007 Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
144/2007 OR.OR-0151/144/07 2007.03.05 w sprawie: powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Siemianowic Śląskich w 2007 r. Wydział Gospodarki Komunalnej  
145/2007 OR.OR-0151/145/07 2007.03.05 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 23.03.2007 r. ustnej licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych. Wydział Gospodarki Lokalowej  
146/2007 OR.OR-0151/146/07 2007.03.05 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy (kiosk warzywny) przy ul. Grabowej wynajmowany przez Panią Aleksandrę Bauer. Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
147/2007 OR.OR-0151/147/07 2007.03.05 w sprawie: przejęcia na rzecz miasta Siemianowice Śląskie nieruchomości położonej w rejonie ul. Wyzwolenia w zamian za zaległości podatkowe PPUH "LABOR" Sp. z o.o. w Siemianowicach Śl. Wydział Gospodarki Mieniem  częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 187/2007 z dn. 10.04.2007 r.; 335/2007 z dn. 09.07.2007 r.
148/2007 OR.OR-0151/148/07 2007.03.05 w sprawie: prowadzenia "Elektronicznego Centalnego Rejestru Umów" Sekretarz Miasta  
148A/2007 OR.OR-0151/148A/07 2007.03.05 w sprawie: wprowadzenia miejskiego systemu wysyłania sms-ów zwanego "SMS-owy Serwis Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie". Wydział Organizacyjny  częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 230/2007 z dn. 30.04.2007
149/2007 OR.OR-0151/149/07 2007.03.05 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja ul. Okrężnej" Wydział Inwestycji Miejskich   
150/2007 OR.OR-0151/150/07 2007.03.07 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
151/2007 OR.OR-0151/151/07 2007.03.07 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 174/2007 z dn. 27.03.2007 r.
152/2007 >OR.OR-0151/152/07 2007.03.07 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 100/2007 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dn. 29.01.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze (inspektor) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Budownictwa Socjalnego w Urzędzie Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
153/2007 OR.OR-0151/153/07 2007.03.07 w sprawie: zmiany rozkładu czasu pracy dla pracowników Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
154/2007 OR.OR-0151/154/07 2007.03.07 w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania z budżetu miasta do wypoczynku śródrocznego "zielonej szkoły" dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych realizowane w 2007 r. Wydział Edukacji   
155/2007 OR.OR-0151/155/07 2007.03.07 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Referat Informatyki   
156/2007 OR.OR-0151/156/07 2007.03.07 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usługi w zakresie "Wykoszenie traw i chwastów, odmłodzenie żywopłotów na gminnych terenach zieleni nieurządzonej i w pasach przydrożnych będących we władaniu gminy Siemianowice Śląskie." Wydział Ochrony Środowiska  
157/2007 OR.OR-0151/157/07 2007.03.07 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usługi  "Naprawy  remontu,  konserwacji i utrzymania urządzeń wodnych będących we władaniu gminy Siemianowice Śląskie." Wydział Ochrony Środowiska  
158/2007 OR.OR-0151/158/07 2007.03.19 w sprawie : zatwierdzenia planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
159/2007 OR.OR-0151/159/07 2007.03.19 w sprawie : trybu postępowania z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Śląskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nad działalnością organów - Gminy Siemianowice Śląskie. Wydział Organizacyjny  Biuro Rady Miasta  
160/2007 OR.OR-0151/160/07 2007.03.19 w sprawie : wprowadzenia procedury opracowywania oraz uchylania upoważnień i pełnomocnitw Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie oraz trybu ich ewidencjonowania Wydział Organizacyjny uchylone zarządzeniem nr 1552/2010 z dn. 19.02.2010 r.
161/2007 OR.OR-0151/161/07 2007.03.19 w sprawie : wprowadzenia limitów na rozmowy wykonywane z telefonów komórkowych będących w posiadaniu pracowników Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Organizacyjny  
162/2007 OR.OR-0151/162/07 2007.03.19 w sprawie : wysokości nagród w "XV Biegu ulicznym Korfantego" w roku 2007 Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki   
163/2007 OR.OR-0151/163/07 2007.03.19 w sprawie : zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w wysokości 5.800, 000 zł w rachunku bieżącym budżetu gminy w ING Bank Śląski S.A w Katowicach, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Katowicach. Skarbnik Miasta  
164/2007 OR.OR-0151/164/07 2007.03.19 w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2006 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury Skarbnik Miasta  
165/2007 OR.OR-0151/165/07 2007.03.21 w sprawie: powołania Zepsołu do spraw zredagowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Inspektor ds. Osób Niepełnosprawnych  
166/2007 OR.OR-0151/166/07 2007.03.22 w sprawie: powołąnia Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 23.03.2007 r. ustnej licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych Wydział Gospodarki Lokalowej  
167/2007 OR.OR-0151/167/07 2007.03.26 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anity Gawrońskiej nauczyciela wspomagającego w Przedszkolu nr 19 w Siemianowicach Śląskich  Wydział Edukacji   
168/2007 OR.OR-0151/168/07 2007.03.26 w sprawie: powierzenia wykonania czynności likwidacyjnych dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo - Księgowej Placówek Oświatowych z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1 Maja1A Panu Piotrowi Dziendzielowi  Dyrektor ZOFKPO  
169/2007 OR.OR-0151/169/07 2007.03.26 w sprawie: powołania Komisji do przejęcia mienia likwidowanego Zespołu Obsługi Finansowo - Księgowej Placówek Oświatowych z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1 Maja1A Panu Piotrowi Dziendzielowi  Dyrektor ZOFKPO częściowo zmienione zarządzeniem nr 259/2007 z 22.05.2007 r.
170/2007 OR.OR-0151/170/07 2007.03.26 w sprawie: przyznania Spółdzielni Pracy Kominiarzy ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Sobieskiego 36 w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Lokalowej  
171/2007 OR.OR-0151/171/07 2007.03.27 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia   
172/2007 OR.OR-0151/172/07 2007.03.27 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia   
173/2007 OR.OR-0151/173/07 2007.03.27 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 194/2007 z dn. 10.04.2007
174/2007 OR.OR-0151/174/07 2007.03.27 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 151/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia   
175/2007 OR.OR-0151/175/07 2007.03.29 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
176/2007 OR.OR-0151/176/07 2007.03.29 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
177/2007 OR.OR-0151/177/07 2007.03.29 w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich nr 35/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2007 roku Skarbnik Miasta  
178/2007 OR.OR-0151/178/07 2007.03.29 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2007 roku Skarbnik Miasta zmienione Zarządzeniem Nr 237/2007 z dn. 30.04.2007; nr 325/2007 z dn.29.07.2007
179/2007 OR.OR-0151/179/07 2007.04.02 w sprawie: zatwierdzenia planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2007 Dyrektor Szpitala Miejskiego   
180/2007 OR.OR-0151/180/07 2007.04.02 w sprawie: przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz utworzenia systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa w Siemianowicach Śląskich  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  częściowo zmienione zarządzeniem nr 1139/2009 z dn.2.03.2009
uchylone zarządzeniem nr 2276/2017 z dn. 23.05.2017 r.
181/2007 OR.OR-0151/181/07 2007.04.02 w sprawie: wyboru organizacji otrzymujących dotacje na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na rok 2007 Referat Kultury  
182/2007 OR.OR-0151/182/07 2007.04.02 w sprawie: wprowadzenia Księgi Jakości Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością uchylone zarządzeniem nr 496/2007 z 06.11.2007
183/2007 OR.OR-0151/183/07 2007.04.02 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Sekretarz Miasta  uchylone zarządzeniem nr 849/2008 z 14.07.2008
184/2007 OR.OR-0151/184/07 2007.04.10 w sprawie: wprowadzenia regulaminów użytkowania telefonów komórkowych i limitów na rozmowy wykonywane z tych telefonów Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   
185/2007 OR.OR-0151/185/07 2007.04.10 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie zaciągnięcia kredytu banmkowego długoterminowego w wysokości 24 000 000 zł na sfinansowanie planowanego w budżecie miasta 2007 roku deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Skarbnik Miasta  
186/2007 OR.OR-0151/186/07 2007.04.10 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "zapytania o cenę" na dostawę sprzętu do kopiowania dla potrzeb Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich  Wydział Organizacyjny   
187/2007 OR.OR-0151/187/07 2007.04.10 w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich nr 147/2007 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie: przejęcia na rzecz miasta Siemianowice Śląskie nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Wyzwolenia w zamian za zaległości podatkowe Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego "LABOR" Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich. Wydział Gospodarki Mieniem   
188/2007 OR.OR-0151/188/07 2007.04.10 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Sienkiewicza. Wydział Gospodarki Mieniem   
189/2007 OR.OR-0151/189/07 2007.04.10 w sprawie: przeznaczenia działki 600/3 położonej przy ul. Słowików, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śl., do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wydział Gospodarki Mieniem   
190/2007 OR.OR-0151/190/07 2007.04.10 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Sikorskiego, zabudowanego garażem nr 16, na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem   
191/2007 OR.OR-0151/191/07 2007.04.10 w sprawie : przeznaczenia działki 3847/71, położonej przy ul. Watoły, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wydział Gospodarki Mieniem   
192/2007 OR.OR-0151/192/07 2007.04.10 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 33/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie wprowadzenia Rozszerzonego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Wydział Gospodarki Mieniem  uchylone zarządzeniem nr 1032/2008 z 30.12.2008 r.
193/2007 OR.OR-0151/193/07 2007.04.10 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynków Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Spraw Obywatelskich   
194/2007 OR.OR-0151/194/07 2007.04.10 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 172/2007 w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - gł. specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem. Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
195/2007 OR.OR-0151/195/07 2007.04.16 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Komisja Socjalna częściowo zmienione Zarządzeniem nr 358/2007 z dn. 23.07.2007 r.; uchylone zarządzeniem nr 805/2008 z 9.06.2008
196/2007  OR.OR-0151/196/07 2007.04.16 w sprawie:  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury.  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury   
197/2007 OR.OR-0151/197/07 2007.04.16 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury "Pod Jarzębiną". Kierownik Domu Kultury "Pod Jarzębiną"  
198/2007  OR.OR-0151/198/07 2007.04.16 w sprawie:  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego. Dyrektor Muzeum Miejskiego   
199/2007 OR.OR-0151/199/07 2007.04.16 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie lokalu użytkowego Kawiarni "BOHEMA" w Siemianowicach Śląskich przy Al. Sportowców 3. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury   
200/2007 OR.OR-0151/200/07 2007.04.16 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich. Wydział Edukacji   
201/2007 OR.OR-0151/201/07 2007.04.16 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość zagadnień w zakresie transportu drogowego taksówką  Referat Działalności Gospodarczej  częściowo zmienione zarządzeniem nr 1113/2009 z 09.02.2009
202/2007 OR.OR-0151/202/07 2007.04.17 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor (2 stanowiska) w Referacie Obsługi Programów Pomocowych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
203/2007 OR.OR-0151/203/07 2007.04.24 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wydział Geodezji  
204/2007 OR.OR-0151/204/07 2007.04.24 w sprawie : wprowadzenia Instrukcji Służby Stałego Dyżuru Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  uchylone zarządzeniem nr 719/2015 z dn. 31.08.2015 r.
205/2007 OR.OR-0151/205/07 2007.04.24 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich. Referat Kultury  
206/2007 OR.OR-0151/206/07 2007.04.24 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Siemianowickiego Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich Referat Kultury  
207/2007 OR.OR-0151/207/07 2007.04.24 w sprawie : przeznaczenia działki 3877/282 położonej w rejonie ulicy Duracza, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wydział Gospodarki Mieniem   
208/2007 OR.OR-0151/208/07 2007.04.24 w sprawie : przeznaczenia działki 3878/282 położonej w rejonie ulicy Duracza, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wydział Gospodarki Mieniem   
209/2007 OR.OR-0151/209/07 2007.04.24 w sprawie : przeznaczenia działki 3879/282 położonej w rejonie ulicy Duracza, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wydział Gospodarki Mieniem   
210/2007 OR.OR-0151/210/07 2007.04.24 w sprawie : przeznaczenia działki 3880/282 położonej w rejonie ulicy Duracza, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wydział Gospodarki Mieniem   
211/2007 OR.OR-0151/211/07 2007.04.24 w sprawie : przeznaczenia nieruchomości  oznaczonej jako działka : 3062/139 i 3064/139 o łącznej pow. 798 m2 położonej przy ulicy Paryskiej,do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wydział Gospodarki Mieniem   
212/2007 OR.OR-0151/212/07 2007.04.24 w sprawie : przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka : 421/49, 2953/46, 2955/49 położonej przy ulicy Fabrycznej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Wydział Gospodarki Mieniem   
213/2007 OR.OR-0151/213/07 2007.04.24 w sprawie : przeznaczenia działki 1313/208 położonej przy ul. Niepodległości, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania przyległej Wydział Gospodarki Mieniem   
214/2007 OR.OR-0151/214/07 2007.04.24 w sprawie:  powołania Zespołów Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie do spraw strategicznych celów kadencji 2006 -2010. Przewodniczący Zespołów cześciowo zmienione Zarządzeniem Nr 344/2007 z dn. 10.07.2007 r.; uchylone zarządzeniem nr 848/2008 z 14.07.2008
215/2007 OR.OR-0151/215/07 2007.04.25 w sprawie : zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodaki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Siemianowicach Śląskich (Zastępcę Prezydenta Jacka Matusiewicza)  Sekretarz Miasta  
216/2007 OR.OR-0151/216/07 2007.04.25 w sprawie : zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodaki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Siemianowicach Śląskich (Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska - Jerzego Kopyczoka) Sekretarz Miasta uchylone zarządzeniem nr 221/2007 z dn. 26.04.2007 r.
217/2007 OR.OR-0151/217/07 2007.04.24 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 254/2007 z dn. 15.05.2007 r.
218/2007 OR.OR-0151/218/07 2007.04.24 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko  urzędnicze - podinspektor w Referacie Spraw Osobowych i Szkolenia Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 236/2007 z dn. 30.04.2007
219/2007 OR.OR-0151/219/07 2007.04.24 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor (dwa stanowiska : wymeldowanie, wojsko) w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 255/2007 z dn. 15.05.2007 r.
220/2007 OR.OR-0151/220/07 2007.04.24 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 224/2007 z dn. 27.04.2007
221/2007 OR.OR-0151/221/07 2007.04.26 w sprawie : uchylenia Zarządzenia Nr 216/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 25 kwietnia 2007 r., w sprawie : zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Siemianowicach Śląskich Sekretarz Miasta  
222/2007 OR.OR-0151/222/07 2007.04.27 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko  urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia zmienione zarządzeniem nr 252/2007 z dn. 14.05.2007 r.
223/2007 OR.OR-0151/223/07 2007.04.27 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko  urzędnicze - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds.Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  zmienione zarządzeniem nr 253/2007 z dn. 14.05.2007 r.
224/2007 OR.OR-0151/224/07 2007.04.27 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 220/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
225/2007 OR.OR-0151/225/07 2007.04.27 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 257/2007 z dn.17.05.2007 r.
226/2007 OR.OR-0151/226/07 2007.04.30 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 80/2007 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie : wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Koordynatorzy ds.Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przewodniczący Zespołów   
227/2007 OR.OR-0151/227/07 2007.04.30 w sprawie : wyznaczenia osób odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacji i realizacji działań doskonalących System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Referat Administracji Bezpieczeństwa Informacji uchylone zarządzeniem nr 2693/2017 z dn. 24.10.2017
228/2007 OR.OR-0151/228/07 2007.04.30 w sprawie : wyboru organizacji otrzymującej dotacje na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki   
229/2007 OR.OR-0151/229/07 2007.04.30 w sprawie : rozstrzygnięcia drugiej edycji konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze polityki społecznej na terenie miasta Siemianowice Śląskie w roku 2007 Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
230/2007 OR.OR-0151/230/07 2007.04.30 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 148 A /2007 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie : wprowadzenia  miejskiego systemu wysyłania sms-ów zwanego "SMS- owy Serwis Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie" Wydział Organizacyjny  
231/2007 OR.OR-0151/231/07 2007.04.30 w sprawie : wprowadzenia procedury przekazywania do Referatu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Organizacyjnego zużytych lub zbędnych środków trwałych i pozostałych środków trwałych własnych oraz dokonywania zmiany miejsca ich użytkowania Wydział Organizacyjny  
232/2007 OR.OR-0151/232/07 2007.04.30 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Kopernika Wydział Gospodarki Mieniem  
233/2007 OR.OR-0151/233/07 2007.04.30 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Konopnickiej Wydział Gospodarki Mieniem  
234/2007 OR.OR-0151/234/07 2007.04.30 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
235/2007 OR.OR-0151/235/07 2007.04.30 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko  urzędnicze - inspektor w Referacie Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
236/2007 OR.OR-0151/236/07 2007.04.30 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 218/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Spraw Osobowych i Szkolenia Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
237/2007 OR.OR-0151/237/07 2007.04.30 w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 178/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2007 roku Skarbnik Miasta  
238/2007 OR.OR-0151/238/07 2007.04.30 w sprawie : zmian w układzie wykonaczym budżetu miasta na rok 2007 Skarbnik Miasta  
239/2007 OR.OR-0151/239/07 2007.04.30 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
240/2007 OR.OR-0151/240/07 2007.04.30 w sprawie : wprowadzenia "Procedury obiegu dokumentów wewnątrz Urzędu Miasta oraz zasad i ich rejestracji w Kancelarii podawczej Wydział Organizacyjny  
241/2007 OR.OR-0151/241/07 2007.05.14 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 1.06.2007 r. ustnej licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użykowych Wydział Gospodarki Lokalowej  
242/2007 OR.OR-0151/242/07 2007.05.14 w sprawie : wydatkowania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie do modernizacji ogrzewania w pierwszym półroczu 2007 roku
Wydział Ochrony Środowiska  
243/2007 OR.OR-0151/243/07 2007.05.14 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynkach gminy Referat Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych uchylone zarządzeniem nr 333/2007 z dn. 04.07.2007 r.
244/2007 OR.OR-01510/244/07 2007.05.14 w sprawie : przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 664/1 o pow. 5924 m2 położonej w rejonie ulicy Wyzwolenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
245/2007 OR.OR-01510/245/07 2007.05.14 w sprawie : nieodpłatnego przekazania w użytkowanie gruntu Polskiemu Związkowi Działkowców ROD "ZORZA" Wydział Gospodarki Mieniem   
246/2007 OR.OR-01510/246/07 2007.05.14 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Komuny Paryskiej Wydział Gospodarki Mieniem  
247/2007 OR.OR-01510/247/07 2007.05.14 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulic Mieszka I i Zygmunta Starego Wydział Gospodarki Mieniem  
248/2007 OR.OR-01510/248/07 2007.05.14 w sprawie : zatwierdzenia skorygowanego planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach na rok 2007 Dyrektor Szpitala Miejskiego  
249/2007 OR.OR-01510/249/07 2007.05.14 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich za 2006 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego   
250/2007 OR.OR-01510/250/07 2007.05.14 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci ze środowisk zagrożonych chorobą alkoholową Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
251/2007 OR.OR-01510/251/07 2007.05.14 w sprawie : przyjęcia zasad postępowania w sprawie udzielania dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na realizację programów przez jednostki budżetowe gminy i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta Siemianowic Śląskich. Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
252/2007 OR.OR-01510/252/07 2007.05.14 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 222/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 263/2007 z dn. 22.05.2007 r.
253/2007 OR.OR-01510/253/07 2007.05.14 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 223/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
254/2007 OR.OR-01510/254/07 2007.05.15 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 217/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
255/2007 OR.OR-01510/255/07 2007.05.15 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 219/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor (dwa stanowiska - wymeldowanie, wojsko) w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
256/2007 OR.OR-01510/256/07 2007.05.16 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
257/2007 OR.OR-01510/257/07 2007.05.17 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 225/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Rekrytacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
258/2007 OR.OR-01510/258/07 2007.05.22 w sprawie: podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2007 Wydział Edukacji  
259/2007 OR.OR-01510/259/07 2007.05.22 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia Nr 169/2007 Prezydenta Miasta z 26.03.3007 r. w sprawie: powołania komisji do przejęcia mienia likwidowanego Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 1a Wydział Edukacji  
260/2007 OR.OR-01510/260/07 2007.05.22 w sprawie: procedury przekazywania protokołów, zaleceń i wniosków pokontrolnych zewnętrznych instytucji kontrolnych Prezydentowi Miasta przez kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Referat Kontroli Wewnętrznej  
261/2007 OR.OR-01510/261/07 2007.05.22 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Fabrycznej Wydział Gospodarki Mieniem  
262/2007 OR.OR-01510/262/07 2007.05.22 w sprawie: wysokości nagród za współzawodnictwo sportowe siemianowickich szkół w roku szkolnym 2006/2007 Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki   
263/2007 OR.OR-01510/263/07 2007.05.22 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 252/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z  dnia 14 maja 2007 r. w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do perzeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta.  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
264/2007 OR.OR-01510/264/07 2007.05.28 w sprawie:  rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Jana Pawła II 1 w Siemianowicach Śl. wynajmowany przez Panią Jolantę Gaja NZOZ "DERMED" Przychodnia Wielospecjalistyczna Siemianowice Śl. ul. Jana Pawła II 1. Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
265/2007 OR.OR-01510/265/07 2007.05.28 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokale użytkowe (01031923 i 01031938) przy ul. Zielonej 5 w Siemianowicach Śl. wynajmowany przez Pana Adama Pol "Auto-Pol" Siemianowice Śl. ul. Zielona 5. Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
266/2007 OR.OR-01510/266/07 2007.05.28 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 85/2007 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22.01.2007r. w sprawie przyznania Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Pszczelniczej 10  w Siemianowicach Śl. Wydział Gospodarki Lokalowej  
267/2007 OR.OR-01510/267/07 2007.05.28 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Budowa boiska przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3". Wydział Inwestycji Miejskich   
268/2007 OR.OR-01510/268/07 2007.05.28 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu szkolnego Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Dąbrowskiej". Wydział Inwestycji Miejskich   
269/2007 OR.OR-01510/269/07 2007.05.28 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Modernizacja Szpitala Miejskiego - adaptacja pomieszczeń po byłym Oddziale Nefrologii na Oddział Rehabilitacji". Wydział Inwestycji Miejskich   
270/2007 OR.OR-01510/270/07 2007.05.28 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Duracza 18. Wydział Gospodarki Mieniem   
271/2007 OR.OR-01510/271/07 2007.05.28 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 440/13 o powierzchni 1076 m² położonej w rejonie ul. Spokojnej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem   
272/2007 OR.OR-01510/272/07 2007.05.28 w sprawie: przydziału wody mineralnej dla pracowników Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich. Inspektor BHP, Wydział Organizacyjny, Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
273/2007 OR.OR-01510/273/07 2007.05.28 w sprawie: wydawania gazety samorządowej Referat Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta zmienione zarządzeniem nr 3532/2018 z dn. 13.07.2018 r.
274/2007 OR.OR-01510/274/07 2007.05.31 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
275/2007 OR.OR.-01510/275/07 2007.05.31 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
276/2007 OR.OR-01510/276/07 2007.05.31 w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 178/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2007 roku Skarbnik Miasta  
277/2007 OR.OR-01510/277/07 2007.05.31 w sprawie : wyznaczenia Koordynatora Projektu SEKAP-System Elektronicznej Komunikacji Administracji  Publicznej w Województwie Śląskim oraz Zastępcy ds. Technicznych  Sekretarz Miasta  
278/2007 OR.OR.-01510/278/07 2007.05.31 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Rekreacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
279/2007 OR.OR.-01510/279/07 2007.06.05 w sprawie : rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Klonowej 1 w Siemianowicach Śląskich wynajmowany przez Panią Izabelę Kowalczyk Zakład Fryzjerski Siemianowice Śląskie ul. Klonowa 1. Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
280/2007 OR.OR.-01510/280/07 2007.06.05 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 dla Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Organizacyjny  
281/2007 OR.OR.-01510/281/07 2007.06.05 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu toalet w budynku Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej 105 w Siemianowicach Śląskich. Wydział Organizacyjny  
282/2007 OR.OR.-01510/282/07 2007.06.05 w sprawie : powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego Urzędu Miasta w Siemianowicach Komisja Likwidacyjna  
283/2007 OR.OR.-01510/283/07 2007.06.05  w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Letnie i zimowe utrzymanie dróg i ulic w Siemianowicach Śląskich" Wydział Gospodarki Komunalnej  
284/2007 OR.OR-01510/284/07 2007.06.05 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Remont kapitalny nawierzchni jezdni ul. Świerczewskiego (odcinek od ronda do ul. Spokojnej) w  Siemianowicach Śląskich"  Wydział Gospodarki Komunalnej  
285/2007 OR.OR-01510/285/07 2007.06.05 w sprawie : zatwierdzenia realizacji planu finansowego Szpitala Miejskiego  w  Siemianowicach Śląskich za rok 2006,  Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
286/2007 OR.OR-01510/286/07 2007.06.05 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na :
- "wyburzenie budynku mieszkalnego przy ul. Świerczewskiego 15- teren dawnego Szpitala Nr 1"
- "wyburzenie budynku dawnego  Oddziału Laryngologii przy ul. 
Wydział Gospodarki Mieniem  
287/2007 OR.OR.-01510/287/07 2007.06.05 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- "Opracowanie czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz udział  w czynnościach związanych ze sporządzeniem tych planów".  Wydział Urbanistyki i Architektury  
288/2007 OR.OR-01510/288/07 2007.06.05 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia za rok 2006 Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
289/2007 OR.OR.-01510/289/07 2007.06.11  w sprawie : rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ulicy Komuny Paryskiej   6  w Siemianowicach Śląskich wynajmowany przez Panią Izabelę Herman Siemianowice Śląskie ul. Komuny Paryskiej 6. Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
290/2007 OR.OR.-01510/290/07 2007.06.11 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 4.07.2007 r., przetargu w formie licytacji za opłatą czynszu wolnego na lokale mieszkalne Wydział Gospodarki Lokalowej  
291/2007 OR.OR.-01510/291/07 2007.06.11  w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich. Referat Zamówień Publicznych   
292/2007 OR.OR.-01510/292/07 2007.06.11 w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Referat Zamówień Publicznych   
293/2007 OR.OR.-01510/293/07 2007.06.11 w sprawie : wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 14.000, 00 euro do  których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tj. Dz.U z 2006 r., Nr 164, poz.1163)  Referat Zamówień Publicznych   
294/2007 OR.OR.-01510/294/07 2007.06.11 w sprawie : wyboru organizacji otrzymujących dotacje na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego  na rok 2007 Referat Kultury  
295/2007 OR.OR-01510/295/07 2007.06.11 w sprawie : przyjęcia sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za rok 2006 Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
296/2007 OR.OR-01510/296/07 2007.06.14 w sprawie : zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach Sp.z.o.o Zastępca Prezydenta Miasta  
297/2007 OR.OR-01510/297/07 2007.06.14 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Siemianowicach Śl., w rejonie ulic Konopnickiej i Plebiscytowej Wydział Gospodarki Mieniem zmienione zarządzeniem nr 332/2007 z dn. 04.07.2007 r.
298/2007 OR.OR-01510/298/07 2007.06.19 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Bieżące utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie" Wydział Organizacyjny  
299/2007 OR.OR.-01510/299/07 2007.06.19 w sprawie : zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   
300/2007 OR.OR-01510/300/07 2007.06.19 w sprawie : umorzenia Panu Tadeuszowi Szymanek byłemu najemcy lokalu użytkowego przy ul. Śniadeckiego 7 w Siemianowicach Śl., części zaległości czynszowych Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
301/2007 OR.OR-01510/301/07 2007.06.19 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 6.07.2007 r.,  ustnej  licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych  Wydział Gospodarki Lokalowej  
302/2007 OR.OR-01510/302/07 2007.06.19 w sprawie : udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za 2007 rok, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej   w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Langego, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe Wydział Gospodarki Mieniem  
303/2007 OR.OR-01510/303/07 2007.06.19 w sprawie : pierwokupu w stosunku nieruchomości położonej w Siemianowicach Śl., przy ul. Łokietka Wydział Gospodarki Mieniem  
304/2007 OR.OR-01510/304/07 2007.06.19 w sprawie : rozstrzygnięcia trzeciej edycji konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze polityki społecznej na terenie miasta Siemianowice Śląskie w roku 2007 Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
305/2007 OR.OR-01510/305/07 2007.06.19 w sprawie : powołania Zespołu ds.wdrażania w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Projektu SEKAP- System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej  Sekretarz Miasta  
306/2007 OR.OR-01510/306/07 2007.06.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Siemianowicach Śląskich. Wydział Edukacji  częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 334/2007 z dn. 02.07.2007 r.
307/2007 OR.OR-01510/307/07 2007.06.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
308/2007 OR.OR-01510/308/07 2007.06.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
309/2007 OR.OR-01510/309/07 2007.06.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
310/2007 OR.OR-01510/310/07 2007.06.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
311/2007 OR.OR-01510/311/07 2007.06.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
312/2007 OR.OR-01510/312/07 2007.06.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
313/2007 OR.OR-01510/313/07 2007.06.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych  w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
314/2007 OR.OR-01510/314/07 2007.06.25 w sprawie: zmiany nazwy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Siemianowicach Śląskich  Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
315/2007 OR.OR-01510/315/07 2007.06.25 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 3046/173 o pow.266 m² położonej przy ul. Kościelnej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
316/2007 OR.OR-01510/316/07 2007.06.25 w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 1102/2005 Prezydenta miasta z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od ceny nabycia lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom. Wydział Gospodarki Mieniem  
317/2007 OR.OR-01510/317/07 2007.06.25 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania  wieczystego gruntu położonego przy ul. Olimpijskiej, będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy oznaczonego numerem geodezyjnym 3032/224 o pow. 1820 m² w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
318/2007 OR.OR-01510/318/07 2007.06.25 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
319/2007 OR.OR-01510/319/07 2007.06.25 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
320/2007 OR.OR-01510/320/07 2007.06.25 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi i Użytkowymi w Wydziale Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 354/2007 z dn. 20.07.2007 r.
321/2007 OR.OR-01510/321/07 2007.06.25 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Spraw Osobowych i Szkolenia Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 353/2007 z dn. 20.07.2007 r.
322/2007 OR.OR-01510/322/07 2007.06.25 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 352/2007 z dn. 20.07.2007 r.
323/2007 OR.OR-01510/323/07 2007.06.25 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Referatu Informatyki" Wydział Geodezji  
324/2007 OR.OR-01510/324/07 2007.06.29 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
325/2007 OR.OR-01510/325/07 2007.06.29 w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śl. Nr 178/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2007 r. Skarbnik Miasta  
326/2007 OR.OR-01510/326/07 2007.06.29 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na III kwartał 2007 r. Skarbnik Miasta częściowo zmienione zarządzeniem nr 368/2007 z dn. 30.07.2007; nr 430/2007 z dn. 27.09.2007 r.
327/2007 OR.OR-01510/327/07 2007.07.04 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich za 2006 rok. Dyrektor SPZLP   
328/2007 OR.OR-01510/328/07 2007.07.04 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gimny Siemianowice Śląskie  Referat Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych  
329/2007 OR.OR-01510/329/07 2007.07.04 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Wyzwolenia, zabudowanego garażem nr 24, na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem   
330/2007 OR.OR-01510/330/07 2007.07.04 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Wyzwolenia, zabudowanego garażem nr 28, na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem   
331/2007 OR.OR-01510/331/07 2007.07.04 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami geodezyjnymi 3873/181, 3874/181, 3861/182, 3862/182, 3863/182, 3864/282, 3865/282, 3867/282, 3868/282, 3869/282 i 3870/282 położonych przy ul. Węglowej Wydział Gospodarki Mieniem   
332/2007 OR.OR-01510/332/07 2007.07.04 w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 297/2007 z 14.06.2007 r. w sprawie pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Konopnickiej i Plebiscytowej. Wydział Gospodarki Mieniem   
333/2007 OR.OR-01510/333/07 2007.07.04 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w budynkach gminy Siemianowice Śląskie Referat Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych  
334/2007 OR.OR-01510/334/07 2007.07.02 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 306/2007 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Siemianowicach Śląskich  Wydział Edukacji   
335/2007 OR.OR-01510/335/07 2007.07.09 w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 147/2007 z dnia 5 marca 2007 r. zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 187/2007 z dnia 10.04.2007 r. w sprawie: przyjęcia na rzecz miasta Siemianowice Śląskie nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Wyzwolenia w zamian za zaległosci podatkowe Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "LABOR" Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem  
336/2007 OR.OR-01510/336/07 2007.07.09 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1-go Maja 11". Wydział Gospodarki Komunalnej  
337/2007 OR.OR-01510/337/07 2007.07.10 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Powstańców 18a w Siemianowicach Śląskich  wynajmowany przez Pana Stanisława Alberskiego Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
338/2007 OR.OR-01510/338/07 2007.07.10 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za garaż przy ul. Chemicznej 1 w Siemianowicach Śląskich wynajmowany przez Pana Piotra Dróżdż Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
339/2007 OR.OR-01510/339/07 2007.07.10 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za garaż przy ul. Świerczewskiego 13 w Siemianowicach Śląskich wynajmowany przez Pana Marka Adamskiego. Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
340/2007 OR.OR-01510/340/07 2007.07.10 w sprawie: przyjęcia harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek na terenie miasta Siemianowice Śląskie na II, III i IV kwartał 2007 roku. Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
341/2007 OR.OR-01510/341/07 2007.07.10 w sprawie: wprowadzenia regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  uchylone zarządzeniem nr 1244/2009 z 1.06.2009
342/2007 OR.OR-01510/342/07 2007.07.10 w sprawie:  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie "Regulacji stanu terenowo-prawnego nieruchomości z uwzględnieniem prac geodezyjnych w obrębach: Bańgów (11), Przełajka (40,41,42,43,44,45,46,47,48,49), Michałkowice (32,33,34,35) Wydział Geodezji  
343/2007 OR.OR-01510/343/07 2007.07.10 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Sowiej nr geodezyjny 1186/122 o pow. 9075 m2z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportową Wydział Gospodarki Mieniem   
344/2007 OR.OR-01510/344/07 2007.07.10 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 214/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24.04.2007 r. w sprawie powołania Zespołów Prezydenta Miasta ds. strategicznych celów kadencji 2006-2010 Wydział Gospodarki Mieniem  uchylone zarządzeniem nr 848/2008 z 14.07.2008
345/2007 OR.OR-01510/345/07 2007.07.11 w sprawie: umorzenia Pani Annie Poskier, zam.Siemianowice Śląskie, kwoty 37.549,07 zł zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dziecka Dominika Poskier w rodzinie zastępczej Dyrektor MOPS  
346/2007 OR.OR-01510/346/07 2007.07.16 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi 3805/183 i 3810/182 o łącznej powierzchni 1103 m2 położonej przy ul. Watoły Wydział Gospodarki Mieniem  
347/2007 OR.OR-01510/347/07 2007.07.16 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi 3806/184 o łącznej powierzchni 979 m2 położonej przy ul. Watoły Wydział Gospodarki Mieniem  
348/2007 OR.OR-01510/348/07 2007.07.16 w sprawie: zatwierdzenia protokołu Nr 1/2007 z dnia 25 maja 2007 r. z przeprowadzonej w dniu 25 kwietnia 2007 r. kasacji środków trwałych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich  Dyrektor Szpitala Miejskiego   
349/2007 OR.OR-01510/349/07 2007.07.16 w sprawie: zatwierdzenia skorygowanego planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2007 Dyrektor Szpitala Miejskiego   
350/2007 OR.OR-01510/350/07 2007.07.16 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia   
351/2007 OR.OR-01510/351/07 2007.07.18 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
352/2007 OR.OR-01510/352/07 2007.07.20 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 322/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 25.06.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta SIemianowice Śląskie   Referat Spraw Osobowych i Szkolenia   
353/2007 OR.OR-01510/353/07 2007.07.20 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 321/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 25.06.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Spraw Osobowych i Szkolenia Urzędu Miasta SIemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia   
354/2007 OR.OR-01510/354/07 2007.07.20 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 320/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 25.06.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi i Użytkowymi w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta SIemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia   
355/2007 OR.OR-01510/355/07 2007.07.20 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta SIemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia   
356/2007 OR.OR-01510/356/07 2007.07.23 w sprawie: wprowadzenia limitów na rozmowy wykonywane z telefonów komórkowych będących w posiadaniu pracowników Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Organizacyjny  uchylone zarządzeniem nr 510/2007 z 19.11.2007
357/2007 OR.OR-01510/357/07 2007.07.23 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 342/2007Prezydenta Miasta z dnia 10.07.2007 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie "Regulacji stanu terenowo-prawnego nieruchomości z uwzględnieniem prac geodezyjnych w obrębach: Bańgów (11), Przełajka (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) Michałkowice (32, 33, 34, 35)" Wydział Geodezji  
358/2007 OR.OR-01510/358/07 2007.07.23 w sprawie: wprowadzenia zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, przyjętego Zarządzeniem Nr 195/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 16.04.2007 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Komisja Socjalna uchylone zarządzeniem nr 805/2008 z 9.06.2008
359/2007  OR.OR-01510/359/07 2007.07.23 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wojciecha  Wydział Gospodarki Mieniem   
360/2007 OR.OR-01510/360/07 2007.07.23 w sprawie: umorzenia Panu Marianowi Gruszczyńskiemu, zam. Siemianowice Śląskie, kwoty 5.067,66 zł zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dziecka Damiana Gruszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dyrektor MOPS  
361/2007 OR.OR-01510/361/07 2007.07.27 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
362/2007 OR.OR-01510/362/07 2007.07.27 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 w Siemianowicach Śląskich  Wydział Edukacji   
363/2007 OR.OR-01510/363/07 2007.07.27 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
364/2007 OR.OR-01510/364/07 2007.07.30 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu mieszkań w zasobach mieszkaniowych Gminy Siemianowice Śląskie Referat Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych  
365/2007 OR.OR-01510/365/07 2007.07.30 w sprawie: zamiany nieruchomości pomiędzy gminą miasto Siemianowice Śląskie,  a "Trrol" Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem  
366/2007 OR.OR-01510/366/07 2007.07.30 w sprawie: nadania regulaminów wewnętrznych komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Sekretarz Miasta częściowo zmienione zarządzeniem nr 910/2008 z 10.09.2008, częściowo zmienione zarządzeniem nr 1386/2009 z dn.12.10.2009, częściowo zmienione zarządzeniem nr 1435/2009 z dn. 23.11.2009, częściowo zmienione zarządzeniem nr 1573/2010 z dn.18.03.2010
367/2007 OR.OR-01510/367/07 2007.07.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
368/2007 OR.OR-01510/368/07 2007.07.30 w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 326/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na III kwartał 2007 r. Skarbnik Miasta  
369/2007 OR.OR-01510/369/07 2007.07.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok  Skarbnik Miasta  
370/2007 OR.OR-01510/370/07 2007.07.31 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Niepodległości Wydział Gospodarki Mieniem   
371/2007 OR.OR-01510/371/07 2007.08.08 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
372/2007 OR.OR-01510/372/07 2007.08.08 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 33/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie wprowadzenia Rozszerzonego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Wydział Organizacyjny  uchylone zarządzeniem nr 1032/2008 z 30.12.2008
373/2007 OR.OR-01510/373/07 2007.08.08 w sprawie: powołania Sądu Konkursowego odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji pn. "Rewitalziacja kwartału miasta Siemianowice Śląskie w rejonie Placu Wolności - rynek miasta" Referat Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych częściowo zmienione zarządzeniem nr 456/2007 z 08.10.2007
374/2007 OR.OR-01510/374/07 2007.08.08 w sprawie: przydziału norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia rocznego dla pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Organizacyjny, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy   
375/2007 OR.OR-01510/375/07 2007.08.08 w sprawie: wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 1) odbierania odpadów, 2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt Wydział Gospodarki Komunalnej  
376/2007 OR.OR-01510/376/07 2007.08.08 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie Al. Młodych Wydział Gospodarki Mieniem  
377/2007 OR.OR-01510/377/07 2007.08.08 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. usługi na "Wycinkę i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach będących we władaniu gminy Siemianowice Śląskie" Wydział Ochrony Środowiska  
378/2007 OR.OR-01510/378/07 2007.08.20 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" Wydział Geodezji  
379/2007 OR.OR-01510/379/07 2007.08.20 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Fojkisa 4 w Siemianowicach Śląskich byłemu najemcy Panu Tomaszowi Lazarek Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
380/2007 OR.OR-01510/380/07 2007.08.20 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 31.08.2007 r. przetargu w formie licytacji za opłatą czynszu wolnego na lokale mieszkalne Wydział Gospodarki Lokalowej  
381/2007 OR.OR-01510/381/07 2007.08.20 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
382/2007 OR.OR-01510/382/07 2007.08.20 w sprawie: powołania Zespołu ds. ewaluacji Miejskiego Programu Przeciwdziałnia Narkomanii Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
383/2007 OR.OR-01510/383/07 2007.08.20 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za  I półrocze 2007 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury Skarbnik Miasta  
384/2007 OR.OR-01510/384/07 2007.08.22 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Renaty Szejbal nauczyciela kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 5  w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
385/2007 OR.OR-01510/385/07 2007.08.22 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Moj-Gizy nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 8  w Siemianowicach Śląskich  Wydział Edukacji   
386/2007 OR.OR-01510/386/07 2007.08.22 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Polechońskiej  nauczyciela kształcenia zintegorowanego  w Szkole Podstawowej nr 6  w Siemianowicach Śląskich  Wydział Edukacji   
387/2007 OR.OR-01510/387/07 2007.08.22 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kseni Hadryan  nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"  w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
388/2007 OR.OR-01510/388/07 2007.08.27 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kilińskiego zabudowanego garażem nr 8 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
389/2007 OR.OR-01510/389/07 2007.08.27 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Michałkowickiej zabudowanego garażem nr 49 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
390/2007 OR.OR-01510/390/07 2007.08.27 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kapicy-Kopalnianej zabudowanego garażem nr 341 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
391/2007 OR.OR-01510/391/07 2007.08.27 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Hutniczej 18 zabudowanego garażem na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
392/2007 OR.OR-01510/392/07 2007.08.27 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. M. Dąbrowskiej zabudowanego garażem nr 67 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
393/2007 OR.OR-01510/393/07 2007.08.27 w sprawie: przeznaczenia do oddania we użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Watoły oznaczonej jako działka 3804/184 o powierzchni 453 m2 Wydział Gospodarki Mieniem  
394/2007 OR.OR-01510/394/07 2007.08.27 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu kapitalnego i modernizacji dachów w budynkach przy ul. Kościelnej 8, Jagiellońskiej 1 i Pl. Wolności 2 w Siemianowicach Śląskich oraz naprawy elewacji budynku przy ul. Kościelnej 8 Referat Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych  
395/2007 OR.OR-01510/395/07 2007.08.27 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
396/2007 OR.OR-01510/396/07 2007.08.28 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione Zarządzeniem nr 401/2007 z 03.09.2007 r.
397/2007 OR.OR-01510/397/07 2007.08.28 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
398/2007 OR.OR-01510/398/07 2007.08.30 w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Podinspektor Referatu Obsługi Programów Pomocowych  
399/2007 OR.OR-01510/399/07 2007.08.31 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
400/2007 OR.OR-01510/400/07 2007.08.31 w sprawie: powołania samodzielnego Referatu ds. Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Sekretarz Miasta  
401/2007 OR.OR-01510/401/07 2007.09.03 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 396/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
402/2007 OR.OR-01510/402/07 2007.09.03 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 1, obejmującej zabudowaną działkę nr 2840/94 o pow. 3458 m² w użyczenie Wydział Gospodarki Mieniem   
403/2007 OR.OR-01510/403/07 2007.09.03 w sprawie: rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ul. Duracza, oznaczonej jako działka 3878/282 o pow. 107 m² Wydział Gospodarki Mieniem   
404/2007 OR.OR-01510/404/07 2007.09.03 w sprawie: nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Siemianowice Śląskie działki 40/1 o pow. 2009 m² położonej przy ul. Wiejskiej, stanowiącej własność Jana Bauera Wydział Gospodarki Mieniem   
405/2007 OR.OR-01510/405/07 2007.09.03 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 75/2007 z dnia 16.01.2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego przy ul. Węglowej, będącego własnością Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonego numerami geodezyjnymi 3861/182, 3862/182, 3863/182, 3864/282, 3865/282, 3867/282, 3868/282, 3869/282, 3870/282, o łącznej pow. 8687 m2w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 3866/182 o pow. 1116 m2na współwłasność osobom, które nabędą prawo własności działek sprzedawanych w drodze przetargu Wydział Gospodarki Mieniem   
406/2007 OR.OR-01510/406/07 2007.09.03 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie działania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Komisja Likwidacyjna  
407/2007 OR.OR-01510/407/07 2007.09.10 w sprawie: powołania Zespołu roboczego ds. przygotowania organizacyjno-technicznych warunków przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP Sekretarz Miasta  
408/2007 OR.OR-01510/408/07 2007.09.11 w sprawie: rozpatrzenia uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru byłej Kopalni "Michał" w Siemianowicach Śląskich Wydział Architektury i Urbanistyki  
409/2007 OR.OR-01510/409/07 2007.09.11 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w 2007 r. Wydział Organizacyjny  uchylone zarządzeniem nr 427/2007 z 27.09.2007
410/2007 OR.OR-01510/410/07 2007.09.11 w sprawie: wprowadzenia procedury przyjmowania na przechowanie rzeczy znalezionych do Biura Rzeczy Znalezionych prowadzonego przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie oraz wydawania rzeczy osobom uprawnionym do ich odbioru Wydział Organizacyjny  
411/2007 OR.OR-01510/411/07 2007.09.11 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 622/27 o pow. 115 m2 położonej przy ul. Orzeszkowej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem   
412/2007 OR.OR-01510/412/07 2007.09.11 w sprawie: wyznaczenia na obszarze Miasta Siemianowice Śląskie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Sekretarz Miasta  
413/2007 OR.OR-01510/413/07 2007.09.14 w sprawie : zmiany Siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej na obszarze Miasta Siemianowice Śląskie Sekretarz Miasta  
414/2007 OR.OR-01510/414/07 2007.09.17 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Organizacyjny  
415/2007 OR.OR-01510/415/07 2007.09.17 w sprawie : utworzenia Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Sekretarz Miasta  
416/2007 OR.OR-01510/416/07 2007.09.17 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego przy ul. Węglowej, będącego własnością Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonego numerem geodezyjnym 3868/182 o pow. 933 m 2 w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób które są właścicielami działek przyległych  wraz z bezprzetargową sprzedażą 1/9 części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 3866/182 o pow. 1116 m 2 Wydział Gospodarki Mieniem  
417/2007 OR.OR-01510/417/07 2007.09.17 w sprawie: zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Sekretarz Miasta uchylone
418/2007 OR.OR-01510/418/07 2007.09.21 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
419/2007 OR.OR-01510/419/07 2007.09.21 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
420/2007 OR.OR-01510/420/07 2007.09.24 w sprawie: powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego w Siemianowicach Śląskich" Wydział Gospodarki Komunalnej  
421/2007 OR.OR-01510/421/07 2007.09.24 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu mieszkań w zasobach mieszkaniowych Gminy Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Lokalowej  
422/2007 OR.OR-01510/422/07 2007.09.24 w sprawie: przyjęcia regulaminu stosowania ulg w opłatach czynszowych z tytułu wykonania prac modernizacyjnych lub remontowych w lokalu użytkowym będącym własnością miasta Siemianowice Śląskie lub w jego przymusowym zarządzie Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 608/2008 07.01.2008
423/2007 OR.OR-01510/423/07 2007.09.24 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Wydział Gospodarki Komunalnej  
424/2007 OR.OR-01510/424/07 2007.09.24 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Wydział Gospodarki Komunalnej  
425/2007 OR.OR-01510/425/07 2007.09.26 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 1662/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie  Skarbnik Miasta uchylone zarządzeniem nr 1115/2009 z 09.02.2009
426/2007 OR.OR-01510/426/07 2007.09.27 w sprawie: powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Sekretarz Miasta  
427/2007 OR.OR-01510/427/07 2007.09.27 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w 2007 r. Wydział Organizacyjny   
428/2007 OR.OR-01510/428/07 2007.09.27 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
429/2007 OR.OR-01510/429/07 2007.09.27 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
430/2007 OR.OR-01510/430/07 007.09.27 w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 326/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na III kwartał 2007 r. Skarbnik Miasta  
431/2007 OR.OR-01510/431/07 2007.09.27 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2007 roku Skarbnik Miasta częściowo zmienione zarządzeniem nr 482/2007 z 30.10.2007
432/2007 OR.OR-01510/432/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
433/2007 OR.OR-01510/433/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Świerczewskiego w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
434/2007 OR.OR-01510/434/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
435/2007 OR.OR-01510/435/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
436/2007 OR.OR-01510/436/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
437/2007 OR.OR-01510/437/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
438/2007 OR.OR-01510/438/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
439/2007 OR.OR-01510/439/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
440/2007 OR.OR-01510/440/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
441/2007 OR.OR-01510/441/07 2007.09.28 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Niepodległości Wydział Gospodarki Mieniem   
442/2007 OR.OR-01510/442/07 2007.09.28 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Niepodległości Wydział Gospodarki Mieniem   
443/2007 OR.OR-01510/443/07 2007.09.28 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Wróblewskiego  Wydział Gospodarki Mieniem  częciowo zmienione zarządzeniem nr 1043/2009 z 05.01.2009
444/2007 OR.OR-01510/444/07 2007.09.28 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Zgrzebnioka  Wydział Gospodarki Mieniem   
445/2007 OR.OR-01510/445/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Hutniczej w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
446/2007 OR.OR-01510/446/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
447/2007 OR.OR-01510/447/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Wróblewskiego w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
448/2007 OR.OR-01510/448/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Wróblewskiego w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
449/2007 OR.OR-01510/449/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
450/2007 OR.OR-01510/450/07 2007.10.02 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa" Wydział Inwestycji Miejskich   
451/2007 OR.OR-01510/451/07 2007.10.02 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
452/2007 OR.OR-01510/452/07 2007.10.02 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Obsługi Programów Pomocowych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
453/2007 OR.OR-01510/453/07 2007.10.02 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
454/2007 OR.OR-01510/454/07 2007.10.02 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Referat Informatyki   
455/2007 OR.OR-01510/455/07 2007.10.08 w sprawie: wydatkowania środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie do modernizacji ogrzewania w II półroczu 2007 r.
Z treści załącznika do zarządzenia Nr 455/2007 usunięto listę osób zakwalifkowanych do otrzymania dofinansowania (w całości) na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. i art.20 ust.1 ppkt 1 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.
Wydział Ochrony Środowiska  
456/2007 OR.OR-01510/456/07 2007.10.08 w sprawie: zmiany treści Zarządzenia nr 373/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 8 sierpnia 2007 r. dotyczącego powołąnia Sądu Konkursowego odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji pn. "Rewitalizacja kwartału miasta Siemianowice Śląskiew rejonie Placu Wolności - rynek miasta" Wydział Gospodarki Lokalowej  
457/2007 OR.OR-01510/457/07 2007.10.08 w sprawie: stosowania ulg w opłatach czynszowych z tytułu wykonania wymiany stolarki okiennej we własnym zakresie przez najemców w lokalach mieszkalnych będących własnością lub w tak zwanym przymusowym zarządzie Gminy Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 527/2007 z 26.11.2007
458/2007 OR.OR-01510/458/07 2007.10.10 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
459/2007 OR.OR-01510/459/07 2007.10.11 w sprawie: odwołania ze składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Siemianowicach Śląskich powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP Sekretarz Miasta  
460/2007 OR.OR-01510/460/07 2007.10.19 w sprawie: odwołania ze składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Siemianowicach Śląskich powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP Sekretarz Miasta  
461/2007 OR.OR-01510/461/07 2007.10.24 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Siemianowice Śląskie". Wydział Gospodarki Lokalowej  
462/2007 OR.OR-01510/462/07 2007.10.24 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uzupełniającego, na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynkach Gminy Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Lokalowej  
463/2007 OR.OR-01510/463/07 2007.10.24 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Siennej 1a w Siemianowicach Śląskich wynajmowany przez Panią Irenę Bednarek Wydział Gospodarki Lokalowej  
464/2007 OR.OR-01510/464/07 2007.10.24 w sprawie: zmiany podstawy prawnej w zarządzeniach Prezydenta miasta Wydział Gospodarki Lokalowej  
465/2007 OR.OR-01510/465/07 2007.10.24 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Świerczewskiego 22 w Siemianowicach Śląskie najemcy Panu Sławomirowi Helik Chorzów Wydział Gospodarki Lokalowej  
466/2007 OR.OR-01510/466/07 2007.10.24 w sprawie: przyznania Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Pszczelniczej 10 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
467/2007 OR.OR-01510/467/07 2007.10.24 w sprawie: przyznania Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Pszczelniczej 10 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
468/2007 OR.OR-01510/468/07 2007.10.24 w sprawie: przyznania Pani Annie Potrawa P.P.U.H Hollywood Style ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Powstańców 24 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
469/2007 OR.OR-01510/469/07 2007.10.24 w sprawie: przyznania NZOZ "Multi-Med." Hołda, Pająk Sp. p-lekarze ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II 1 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
470/2007 OR.OR-01510/470/07 2007.10.24 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Świerczewskiego 11 zabudowanego garażem nr 8 Wydział Gospodarki Lokalowej zmienione zarządzeniem nr 924/2008 z 24.09.2008
471/2007 OR.OR-01510/471/07 2007.10.24 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Świerczewskiego 11 zabudowanego garażem nr 19 Wydział Gospodarki Mieniem zmienione zarządzeniem nr 925/2008 z 24.09.2008
472/2007 OR.OR-01510/472/07 2007.10.24 w sprawie: przeznaczenia działki 791/10 położonej przy ul. Stara Szosa, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Wydział Gospodarki Mieniem  
473/2007 OR.OR-01510/473/07 2007.10.24 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Komuny Paryskiej Wydział Gospodarki Mieniem  
474/2007 OR.OR-01510/474/07 2007.10.24 w sprawie: nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Siemianowice Śląskie działki nr 115 o pow. 2020 m², położonej przy ul. Wiejskiej, stanowiącej współwłasność osób fizycznych Wydział Gospodarki Mieniem  
475/2007 OR.OR-01510/475/07 2007.10.24 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położnych w Siemianowicach Śląskich przy Al. Sportowców i ul. Hutniczej Wydział Gospodarki Mieniem  
476/2007 OR.OR-01510/476/07 2007.10.24 w sprawie: rejestracji i przyjmowania interesantów w sprawach skarg, wniosków i interwencji w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Organizacyjny  
477/2007 OR.OR-01510/477/07 2007.10.25 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - inspektor w Referacie Obsługi Programów pomocowych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
478/2007 OR.OR-01510/478/07 2007.10.25 w sprawie: zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia; Wydział Gospodarki Lokalowej  
479/2007 OR.OR-01510/479/07 2007.10.29 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 1662/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Skarbnik Miasta  
480/2007 OR.OR-01510/480/07 2007.10.30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
481/2007 OR.OR-01510/481/07 2007.10.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
482/2007 OR.OR-01510/482/07 2007.10.30 w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 431/2007 z dnia 27.09.2007 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2007 r. Skarbnik Miasta  
483/2007 OR.OR-01510/483/07 2007.10.31 w sprawie: umorzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko Panu Stefaniak Piotr Referat Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta; Skarbnik Miasta  
484/2007 OR.OR-01510/484/07 2007.10.31 w sprawie: utworzenia Referatu do spraw Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia; Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia uchylone zarządzeniem nr 1539/2010 z dn. 10.02.2010 r.
485/2007 OR.OR-01510/485/07 2007.10.31 w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego w sprawie udzielania dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2008 podmiotom realizującym zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
486/2007 OR.OR-01510/486/07 2007.10.31 w sprawie: zatwierdzenia skorygowanego planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
487/2007 OR.OR-01510/487/07 2007.10.31 w sprawie: zatwierdzenia skorygowanego planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2007 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
488/2007 OR.OR-01510/488/07 2007.11.05 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 442/21 o powierzchni 1112 m2 położonej w rejonie ul. Żwirowej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
489/2007 OR.OR-01510/489/07 2007.11.06 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Wyzwolenia zabudowanego garażem nr 124 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
490/2007 OR.OR-01510/490/07 2007.11.06 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kapicy-Kopalnianej zabudowanego garażem nr 49 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
491/2007 OR.OR-01510/491/07 2007.11.06 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Sikorskiego zabudowanego garażem nr 35 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
492/2007 OR.OR-01510/492/07 2007.11.06 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Rutkowskiego zabudowanego garażem nr 79 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
493/2007 OR.OR-01510/493/07 2007.11.06 w sprawie: przeznaczenia działki 3741/222 położonej przy ul. Staszica, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Wydział Gospodarki Mieniem  
494/2007 OR.OR-01510/494/07 2007.11.06 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Przyjaźni, oznaczonej jako działka 1049/324 o powierzchni 403 m² Wydział Gospodarki Mieniem  
495/2007 OR.OR-01510/495/07 2007.11.06 w sprawie: wprowadzenia Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Mieniem  
496/2007 OR.OR-01510/496/07 2007.11.06 w sprawie: wprowadzenia dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Mieniem uchylone zarządzeniem nr 2693/2017 z dn. 24.10.2017
497/2007 OR.OR-01510/497/07 2007.11.06 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót remontowych zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gminy Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Mieniem  
498/2007 OR.OR-01510/498/07 2007.11.06 w sprawie: zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia; Sekretarz Miasta  
499/2007 OR.OR-01510/499/07 2007.11.06 w sprawie: zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia; Sekretarz Miasta  
500/2007 OR.OR-01510/500/07 2007.11.07 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  


1 - 500   |    501 - 1000   |    1001 - 1500   |    1501 - 2000