GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z XLVII Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 20.10.2014Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Motywacja ­ Edukacja -Kariera ­ wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich” w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/2014 dofinansowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Klaudiusz Michna  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja