GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z XLI Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 24.04.2014

Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

- głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Nr 11/XLI/14 w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych - sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projeku ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. - druk sejmowy nr 1699)
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:

 Grazyna  Bartel

 Jacek Blida

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Barbara Roguska

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 

 

 


   Przeciw:

 Beata Breguła

 Anna Zasada-Chorab

 

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Blacha

 Rafał Piech

 Jacek Rzepczyk

 


   Nie głosowało:

 Jerzy Becker

 

 

 Numer głosowania: 2
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 27 marca 2014 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab


   Wstrzymalo się:

 Grazyna  Bartel

 Tomasz Blacha

 Rafał Piech

 
Numer głosowania: 3
1/XLI/14 w sprawie: przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Siemianowice Śląskie w 2013 roku. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-ChorabNumer głosowania: 4
Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

-głosowanie nad zakończeniem dyskusji
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Jerzy Becker

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 


   Przeciw:

 Grazyna  Bartel

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Katarzyna Gniozdorz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Anna Zasada-Chorab

 

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Jacek Rzepczyk

 Numer głosowania: 5
Skargi wpływające do Rady Miasta.

- głosowanie nad przekazaniem pisma przesłanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Kontroli złożonego przez Pana Marka Budnioka do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 


   Wstrzymalo się:

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Barbara Roguska

 

 

 Numer głosowania: 6
2/XLI/14 ­ przyznania najemcy pierwszeństwa nabycia lokalu garażowego nr 106, usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rejonie ul. Bytomskiej, stanowiącej działkę geodezyjną nr 32-2736/71 o pow. 6326 m2, z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnego do tego garażu -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-ChorabNumer głosowania: 7
3/XLI/14 ­ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego u zbiegu ulic Kapicy, Kopalnianej i Wieczorka w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 

 

 


   Przeciw:

 Tomasz Blacha

 Katarzyna Gniozdorz

 Rafał Piech

 Barbara Roguska


   Wstrzymalo się:

 Jacek Blida

 Jolanta Kopiec

 Dorota Połedniok

 Numer głosowania: 8
4/XLI/14 ­ przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Siemianowice Śląskie przygotowanej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-ChorabNumer głosowania: 9
5/XLI/14 ­ przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-ChorabNumer głosowania: 10
6/XLI/14 ­ wzniesienia pomnika poświęconego pamięci górników, którzy zginęli podczas wykonywania swojej pracy -

-głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Jerzego Beckera o ogłoszenie przerwy
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 


   Nie głosowało:

 Anna Zasada-Chorab

 

 

 Numer głosowania: 11
6/XLI/14 ­ wzniesienia pomnika poświęconego pamięci górników, którzy zginęli podczas wykonywania swojej pracy -

-głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Grzegorza Jurkiewicza o zakończenie dyskusji i głosowania nad projektem uchwały wraz z autopoprawką
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek


   Przeciw:

 Beata Breguła

 Dorota Połedniok

 Anna Zasada-Chorab

 


   Wstrzymalo się:

 Jolanta Kopiec

 

 

 Numer głosowania: 12
6/XLI/14 ­ wzniesienia pomnika poświęconego pamięci górników, którzy zginęli podczas wykonywania swojej pracy -

głosowanie nad ww. projektem uchwały wraz z autopoprawką
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Beata Breguła

 Jolanta Kopiec

 Dorota Połedniok

 Numer głosowania: 13
7/XLI/14 ­ przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Siemianowicach Śląskich za 2013 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 14
8/XLI/14 ­ wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia lokalu garażowego nr 6, usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rejonie ul. Hugo Kołłątaja, stanowiącej działkę nr 51-382/13 o pow. 458 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA 1I/00005040/7 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnego do tego garażu -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 15
9/XLI/14 ­ zmian budżetu miasta na 2014 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 16
10/XLI/14 ­zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 17
11/XLI/14 -poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych ­ sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. ­ druk sejmowy nr 1699) -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 

 

 


   Przeciw:

 Tomasz Blacha

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Beata Breguła

 Rafał Piech

 Barbara Roguska

 Anna Zasada-Chorab


H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice