GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z XIII Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 28.11.2011Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 2
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Beata Breguła      

   Nie głosowało:
 Karol Termin      


Numer głosowania: 3
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 27.10. 2011 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 4
15/XIII/11- uznania skargi Pani Genowefy Musiał z dnia 11.10.2011 r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną, Wniosek formalny Radnego G.Jurkiewicza o zakończenie dyskusji.
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha  Jolanta Kopiec  Rafał Piech  Karol Termin

   Nie głosowało:
 Barbara Roguska      


Numer głosowania: 5
15/XIII/11- uznania skargi Pani Genowefy Musiał z dnia 11.10.2011 r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną.
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 6
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Przeciw:
 Barbara Roguska      

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel  Tomasz Blacha  Jacek Blida  Jolanta Kopiec
 Rafał Piech  Karol Termin    


Numer głosowania: 6
8/XIII/11 ­ przyjęcia informacji na temat przyjętej przez Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich darowizny w postaci pojazdu do transportu sanitarnego.
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Nie głosowało:
 Dorota Połedniok      


Numer głosowania: 7
9/XIII/11 ­ wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za rok 2011.
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Rafał Piech
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Jacek Blida      

   Nie głosowało:
 Dorota Połedniok      


Numer głosowania: 8
1/XIII/11 ­ przyjęcia informacji na temat „Promocji gospodarczej miasta ­ działań związanych z pozyskiwaniem nowych inwestorów w aspekcie promocji gospodarczej”.
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Przeciw:
 Tomasz Blacha      


Numer głosowania: 9
2/XIII/11 ­ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego u zbiegu ulic Kapicy, Kopalnianej i Wieczorka w Siemianowicach Śląskich.
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Barbara Merta  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk  Karol Termin


Numer głosowania: 10
3/XIII/11 ­ przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Siemianowice Śląskie w roku szkolnym 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Miasta Siemianowice Śląskie.
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 11
4/XIII/11 ­ określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Karol Termin      

   Wstrzymalo się:
 Rafał Piech  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk  


Numer głosowania: 12
5/XIII/11 ­ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie, Głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnego RM Zbigniewa Krupskiego dot. zakończenia dyskusji.
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Jacek Rzepczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Grazyna  Bartel  Tomasz Blacha  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk  Karol Termin

   Wstrzymalo się:
 Jacek Blida  Jolanta Kopiec    


Numer głosowania: 13
5/XIII/11 ­ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie, propozycja Klubu SMS 0,81 zł.
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Tomasz Blacha  Jacek Blida  Jolanta Kopiec  Barbara Merta
 Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin  

   Przeciw:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel      


Numer głosowania: 14
5/XIII/11 ­ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie, propozycja Klubu SMS 3,80 zł.
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Tomasz Blacha  Jacek Blida  Beata Breguła  Jolanta Kopiec
 Barbara Merta  Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin

   Przeciw:
 Jerzy Becker  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel      


Numer głosowania: 15
5/XIII/11 ­ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie, propozycja Klubu SMS 0,40 zł.
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Tomasz Blacha  Jacek Blida  Jolanta Kopiec  Barbara Merta
 Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin  

   Przeciw:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel      


Numer głosowania: 16
5/XIII/11 ­ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie, prpopzycja Klubu SMS 0,68 zł.
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Tomasz Blacha  Jacek Blida  Jolanta Kopiec  Barbara Merta
 Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin  

   Przeciw:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel      


Numer głosowania: 17
5/XIII/11 ­ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie, propozycja Klubu SMS 21,20 zł.
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Tomasz Blacha  Jacek Blida  Barbara Merta  Rafał Piech
 Barbara Roguska  Karol Termin    

   Przeciw:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel  Jolanta Kopiec  Jacek Rzepczyk  


Numer głosowania: 18
5/XIII/11 ­ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie, propozycja Klubu SMS 8,50 zł.
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Tomasz Blacha  Jacek Blida  Beata Breguła  Jolanta Kopiec
 Barbara Merta  Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin

   Przeciw:
 Jerzy Becker  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel      


Numer głosowania: 19
5/XIII/11 ­ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie, propozycja Klubu SMS 4,30 zł .
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Tomasz Blacha  Jacek Blida  Jolanta Kopiec  Barbara Merta
 Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin  

   Przeciw:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel      


Numer głosowania: 20
5/XIII/11 ­ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie, propozycja Klubu SMS 7,15 zł.
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Tomasz Blacha  Jacek Blida  Jolanta Kopiec  Barbara Merta
 Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin  

   Przeciw:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel      


Numer głosowania: 21
5/XIII/11 ­ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Barbara Merta  Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel  Jacek Blida  Jolanta Kopiec  


Numer głosowania: 22
6/XIII/11 ­ określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 23
7/XIII/11 ­ zmiany uchwały nr 118/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 września 2011r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 24
10/XIII/11 ­ upoważnienia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich do zawarcia porozumienia dotyczącego współpracy pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie,a miastem Sosnowiec w zakresie udzielania przez Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych zamieszkałych na terenie Miasta Siemianowice Śląskie.Wniosek formalny RM Pani J.Kopiec: wykreślić słowa "pomiędzy miastem Siemianowice Śląskie a miastem Sosnowiec" w 3 akapicie nie dookreślać, że to ma być Izba w Sosnowcu.
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Jacek Blida  Jolanta Kopiec  Barbara Merta  Rafał Piech
 Barbara Roguska  Karol Termin  Mikołaj Wajda  

   Przeciw:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Dorota Połedniok      


Numer głosowania: 25
10/XIII/11 ­ upoważnienia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich do zawarcia porozumienia dotyczącego współpracy pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie,a miastem Sosnowiec w zakresie udzielania przez Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych zamieszkałych na terenie Miasta Siemianowice Śląskie.
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Przeciw:
 Jolanta Kopiec      

   Wstrzymalo się:
 Jacek Blida  Barbara Merta  Rafał Piech  Karol Termin


Numer głosowania: 26
11/XIII/11 ­ ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Siemianowice Śląskie na 2012 rok.
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 27
12/XIII/11 ­ przyjęcia apelu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , dotyczącego podjęcia działań zmierzających do utworzenia Funduszu Ochrony Zabytków Przemysłowych.
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 28
13/XIII/11 ­ wysokości opłat obowiązujących w 2012 roku za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 29
14/XIII/11 ­ zmian budżetu miasta na 2011 rok.
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 30
16/XIII/11 - częściowej zmiany uchwały Nr 10/2010 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie.
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Tomasz Blacha  Jacek Blida  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Barbara Merta  Rafał Piech  Barbara Roguska
 Danuta Sobczyk  Karol Termin    

   Przeciw:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Zbigniew Krupski  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Dorota Połedniok