GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z XII Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 27.10.2011Numer głosowania: 1
Przyjęcie porządku obrad. - wprowadzenie do porządku obrad w w punkcie 6 projektu uchwały nr 7/XII/11 w sprawie uznania skargi Pani Genowefy Musiał na Dyrektora MIejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   Za:
 Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Nie głosowało:
 Grazyna  Bartel      


Numer głosowania: 2
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 22 września 2011 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 3
1/XII/11­ uznania skargi Państwa Marianny i Henryka Obrębskich na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 4
7/XII/11- uznania skargi Pani Genowefy Musiał na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, za bezzasadną. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Nie głosowało:
 Jolanta Kopiec      


Numer głosowania: 5
Skargi wpływające do Rady Miasta. - głosowanie nad przekazaniem skargi Pani Genowefy Musiał do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Danuta Sobczyk
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Przeciw:
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Dzierwa  Jolanta Kopiec  Karol Termin  


Numer głosowania: 6
a.Opinia Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich powołanego Uchwałą nr 112/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 sierpnia 2011 r. - głosowanie nad wnioskiem Komisji Polityki Społecznej w sprawie nie umieszczania na kartach do głosowania osób nie spełniających kryteriów wyboru ławników do Sadu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich na kadencję 2012 – 2015.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Danuta Sobczyk  


Numer głosowania: 7
b.Powołanie Komisji Skrutacyjnej - głosowanie dotyczące powołania Komisji Skrutacyjnej
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 8
c.Zatwierdzenie Regulaminu Wyboru. - głosowanie dotyczące zatwierdzenia Regulaminu Wyboru ławników
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 9
f.Podjęcie uchwały nr 2/XII/11 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich na kadencję 2012 ­ 2015. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 10
3/XII/11 ­ przyjęcia „Programu współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - głosowanie nad wnioskiem Komisji Polityki Społecznej w sprawie uzupełnienia ww. programu o następujący zapis: a/ w pkt-cie 5 ppkt 1 - edukacja w ramach zajęć prowadzonych dla osób w wieku poprodukcyjnym głosowanie nad wnioskiem Komisji Polityki Społecznej w sprawie uzupełnienia ww. programu o następujący zapis: b/ w pkt-cie 7 - wspieranie działań na rzecz korekty wad postawy dla dzieci w wieku szkolnym głosowanie nad wnioskiem Komisji Polityki Społecznej w sprawie uzupełnienia ww. programu o następujący zapis: b/ w pkt-cie 7 - wspieranie działań na rzecz korekty wad postawy dla dzieci w wieku szkolnym
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Zbigniew Krupski  Danuta Sobczyk  Stefan Wieczorek  


Numer głosowania: 11
3/XII/11 ­ przyjęcia „Programu współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” -głosowanie nad wnioskiem Komisji Polityki Społecznej w sprawie uzupełnienia ww. programu o następujący zapis: b/ w pkt-cie 7 - wspieranie działań na rzecz korekty wad postawy dla dzieci w wieku szkolnym
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 12
3/XII/11 ­ przyjęcia „Programu współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - głosowanie nad ww. projektem uchwały z uwzględnieniem wniosków Komisji Polityki Społecznej
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 13
4/XII/11 ­ zmian budżetu miasta na 2011 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha  Jerzy  Kurzawa  Karol Termin  


Numer głosowania: 14
5/XII/11 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2020. -głosowanie nad ww. projektem uchwały wraz z autopoprawką
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha  Jerzy  Kurzawa    


Numer głosowania: 15
6/XII/11 - określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich -głosowanie nieważne
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 16
6/XII/11 - określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich - reasumpcja głosowania nad ww. projektem uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja