GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z VIII Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 26.05.2011Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad - Wprowadzenie do porządku obrad w pnkt. 8 projektu uchwały nr 17/VIII/11 w sprawie poparcia akcji protestacyjnej związków zawodowych działajacych w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH MECHANICZNYCH dotyczącej niedopuszczenia do włączenia WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH spółka akcyjna w Siemianowicach Śląskich w struktury grupy BUMAR.
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Beata Breguła      

   Nie głosowało:
 Jerzy  Kurzawa      


Numer głosowania: 2
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad, (wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 8 projektu uchwały nr 16/VIII/11 Klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 10/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20.12.2010 r.w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie).
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 9
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jolanta Kopiec
 Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech  Danuta Sobczyk  Karol Termin

   Przeciw:
 Zbigniew Krupski      

   Wstrzymalo się:
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Dorota Połedniok  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 3
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad-(Unieważnione).
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 15
Obecni: 19


   Za:
 Jolanta Kopiec      

   Przeciw:
 Zbigniew Krupski  Stefan Wieczorek    

   Wstrzymalo się:
 Danuta Sobczyk      

   Nie głosowało:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 4
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad - (Wniosek Komisji Polityki Społecznej o wycofanie z obrad Sesji projektu uchwały nr 1/VIII/11 w sprawie przyjęcia oceny dotychczasowego poziomu wydatków w zakresie oświaty i wychowania oraz racjonalizacji tych wydatków).
Radni głosowali następująco:  
Za: 4
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Tomasz Blacha  Jolanta Kopiec  Rafał Piech

   Przeciw:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Dorota Połedniok  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  


Numer głosowania: 5
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Karol Termin      


Numer głosowania: 6
Ocena dotychczasowego poziomu wydatków w zakresie oświaty i wychowania oraz racjonalizacji tych wydatków (Wniosek formalny Pana Jacka RZepczyka o zakończenie dyskusji i przegłosowanie projektu uchwały nr 1a/VIII/11 - w sprawie przyjęcia oceny dotychczasowego poziomu wydatków w zakresie oświaty i wychowania oraz racjonalizacji tych wydatków.)
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Grazyna  Bartel  Jolanta Kopiec  Karol Termin  

   Wstrzymalo się:
 Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech    


Numer głosowania: 7
1a/VIII/11 ­ w sprawie przyjęcia oceny dotychczasowego poziomu wydatków w zakresie oświaty i wychowania oraz racjonalizacji tych wydatków.
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Tomasz Blacha  Jolanta Kopiec    

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel  Jerzy  Kurzawa  Karol Termin  


Numer głosowania: 8
2/VIII/11 - przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich za 2010 rok.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 9
3/VIII/11 ­ nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 10
4/VIII/11 ­ wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Siemianowice Śląskie do projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów i uczennic klas I ­ III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Nie głosowało:
 Beata Breguła      


Numer głosowania: 11
5/VIII/11 ­ wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Siemianowice Śląskie do projektu systemowego pn.: „Mam zawód mam pracę w regionie” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 12
6/VIII/11 ­ uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011 ­ 2012 będących w posiadaniu przedsiębiorstwa AQUA ­ SPRINT sp. z o.o. na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 13
7/VIII/11 ­ zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Siemianowice Śląskie na okres od dnia 01.07.2011 do 30.06.2011 r.”
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel  Tomasz Blacha  Jerzy  Kurzawa  Karol Termin


Numer głosowania: 14
8/VIII/11 ­ zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Rudzie Śląskiej w sprawie likwidacji poradni diabetologicznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 15
9/VIII/11 ­ przyjęcia zbiorczej informacji Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na temat przyjętych darowizn, dokonanych zakupów aparatury i sprzętu medycznego w roku 2010. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 16
10/VIII/11 ­ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za 2010 rok z uwzględnieniem opinii biegłego rewidenta badającego bilans.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 17
11/VIII/11 ­ pokrycia straty Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za rok 2010 w wysokości 1.494.706,42 zł.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 18
12/VIII/11 ­ zakresu i formy sporządzania informacji za okres pierwszego półrocza: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i samorządowe instytucje kultury których organem założycielskim jest Miasto Siemianowice Śląskie.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 19
13/VIII/11 ­ zatwierdzenia projektu „Drzwi do biznesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ­ Działanie 6.2 ­ „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 20
14/VIII/11 ­ zatwierdzenia projektu „Certyfikat II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ­ Działanie 9.3 ­ „Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego”.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 21
15/VIII/11 ­ zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Tomasz Blacha  Rafał Piech  Karol Termin  


Numer głosowania: 22
17/VIII/11- poparcia petycji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska dotyczącej niedopuszczenia do włączenia Wojskowych Zakładów Mechanicznych Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich w struktury Grupy Bumar, (wycofanie z procedowania na Sesji projektu uchwały nr 17/VIII/11 - w sprawie poparcia petycji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska dotyczącej niedopuszczenia do włączenia Wojskowych Zakładów Mechanicznych Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich w struktury Grupy Bumar).
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Zbigniew Krupski      

   Wstrzymalo się:
 Grzegorz Jurkiewicz  Danuta Sobczyk    


Numer głosowania: 23
17/VIII/11- poparcia petycji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska dotyczącej niedopuszczenia do włączenia Wojskowych Zakładów Mechanicznych Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich w struktury Grupy Bumar, (Wniosek Pana Jerzego Beckera o włączenie do procedowania na Sesji projektu uchwały nr 17/VIII/11 - w sprawie poparcia petycji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska Polskiego dotyczącej niedopuszczenia do włączenia Wojskowych Zakładów Mechanicznych Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich w struktury Bumar).
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab      

   Wstrzymalo się:
 Beata Breguła  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 24
17/VIII/11- poparcia petycji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska dotyczącej niedopuszczenia do włączenia Wojskowych Zakładów Mechanicznych Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich w struktury Grupy Bumar, (Wniosek Pana Jerzego Beckera o włączenie do procedowania na Sesji projektu uchwały nr 17/VIII/11 - w sprawie poparcia petycji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska Polskiego dotyczącej niedopuszczenia do włączenia Wojskowych Zakładów Mechanicznych Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich w struktury Bumar). -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Jolanta Kopiec      


Numer głosowania: 25
17/VIII/11- poparcia petycji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska dotyczącej niedopuszczenia do włączenia Wojskowych Zakładów Mechanicznych Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich w struktury Grupy Bumar -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Jolanta Kopiec      


Numer głosowania: 26
Sprawy informacyjne:(Uchwała Przyjęcie informacji dot.:" Zagrożenia powodziowego na terenie miasta Siemianowice Śląskie).
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Nie głosowało:
 Danuta Sobczyk